Permalink
Browse files

Improvements in catalan translation

  • Loading branch information...
1 parent 9959c5c commit 4778b5028d7ea4392c73828b1b71e55ff956577f @martin-steghoefer martin-steghoefer committed May 6, 2012
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +1 −1 docs/ntppool/ca/join/configuration.html
  2. +5 −5 docs/ntppool/ca/tpl/server/graph_explanation.html
  3. +1 −1 i18n/ca.po
@@ -38,7 +38,7 @@
<p>
Semblarà irònic, però per assegurar-nos de que el pool funcioni de
-la millor manera possible no hauríeu de fer servir *.pool.ntp.org
+la millor manera possible no feu servir *.pool.ntp.org
a la vostra configuració, si us proposeu d'afegir el vostre servidor
al pool.
</p>
@@ -5,17 +5,17 @@
Alguns cops per hora el sistema del pool comprova l'hora del vostre
servidor i la compara amb l'hora local. Si no s'hi pot connectar
o la diferència de l'hora és més de 100ms (mesurada amb la precisió
-relativament baixa del sistema de vigilància), descompta punts al vostre
-servidor. Amb més gran la diferència, més punts et resta.
+relativament baixa del sistema de vigilància), resta punts del vostre
+servidor. Amb més gran la diferència, més punts en resta.
</p>
<p>
-Quan la puntuació baixa el colors del fons a dalt indiquen la
+Quan la puntuació baixa el color del fons a dalt indiquen la
gravetat de la fallada. L'escala de colors s'estén de blau (molt poc greu)
-a través de groc i tarjona a vermell (molt greu). Com que el gràfic
+a través de groc i taronja a vermell (molt greu). Com que el gràfic
mostra una mitjana, no sempre se'n pot deduir què exactament ha passat.
Només està pensat com a eina per visualitzar tendències. Per a més detalls
-sobre els resultats del sistema de vigilància pots clicar l'enllaç de CSV.
+sobre els resultats del sistema de vigilància pots fer clic sobre l'enllaç de CSV.
</p>
<h3>El gràfic de diferència</h3>
View
@@ -51,7 +51,7 @@ msgid "Development list"
msgstr "Llista de desenvolupament"
msgid "announcement_list_description"
-msgstr "Llista d'avisos de notícias del NTP Pool amb una freqüencia molt, mol baixa. Tots els administradors de servidors hi haurien d'estar apuntats."
+msgstr "Llista d'avisos de notícias del NTP Pool amb una freqüencia molt, molt baixa. Tots els administradors de servidors hi haurien d'estar apuntats."
msgid "discussion_list_description"
msgstr "Administradors de servidors (i usuaris) que volen estar més involucrat es poden apuntar a la llista de discussions. Naturalment, discussions sobre el servei ntp en general s'haurien de fer en el grup de Usenet %1 (també disponible a través de <a href=\"%2\">Google Groups</a>)."

0 comments on commit 4778b50

Please sign in to comment.