Skip to content
Browse files

Fix typo

  • Loading branch information...
1 parent d32cdfc commit 1a7c3667a535cac91eb58fc12d186f98fa7dbd0c @abtris committed
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 source/_posts/2012-08-14-angualarjs-templates.markdown
View
8 source/_posts/2012-08-14-angualarjs-templates.markdown
@@ -24,9 +24,9 @@ v app.js se potom načítají samostatně
$routeProvider.when('/view1', {templateUrl: 'partials/partial1.html', controller: MyCtrl1});
$routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller: MyCtrl2});
-Důležité je AngularJS sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.
+Důležité je AngularJS sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud byste měli 20 šablon.
-Tento způsob se hodí při vývoji, aby jste měli šablony samostatně pro přehlednost.
+Tento způsob se hodí při vývoji, abyste měli šablony samostatně pro přehlednost.
## Inline šablony
@@ -43,7 +43,7 @@ Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepš
## Kombinace obou způsobů
-Jak jsem to konzultoval s Vojtou Jínou z AngularJS teamu. Pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.
+Jak jsem to konzultoval s Vojtou Jínou z AngularJS teamu. Pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, abyste ušetřili requesty.
Dá se použít například [GruntJS](http://gruntjs.com/) script pro vložení samostaných šablon pro vývoj do inline šablon. Ukázkový script udělal [Vojta Jína](https://github.com/vojtajina).
@@ -61,7 +61,7 @@ To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme
{% gist 3354046 %}
-Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat i když to funguje.
+Rozhodně to, ale není něco co byste měli používat i když to funguje.
# Závěr

0 comments on commit 1a7c366

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.