Permalink
Browse files

Typos

  • Loading branch information...
abtris committed Aug 15, 2012
1 parent 781cd53 commit d32cdfc1f0fa865d7ca9c335f7443c9f98371bff
Showing with 8 additions and 5 deletions.
  1. +8 −5 source/_posts/2012-08-14-angualarjs-templates.markdown
@@ -24,7 +24,7 @@ v app.js se potom načítají samostatně
$routeProvider.when('/view1', {templateUrl: 'partials/partial1.html', controller: MyCtrl1});
$routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller: MyCtrl2});
-Důležité je angularjs sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.
+Důležité je AngularJS sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.
Tento způsob se hodí při vývoji, aby jste měli šablony samostatně pro přehlednost.
@@ -36,13 +36,16 @@ V manuálu najdete jak vkládat [šablony](http://docs.angularjs.org/api/ng.dire
<p>This is the partial for view 1.</p>
</script>
-Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech.
+Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech. V kódu se na ně odkážete pomocí jména v id parametru.
+
+ $routeProvider.when('/view1', {templateUrl: 'partial1.html', controller: MyCtrl1});
+
## Kombinace obou způsobů
-Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.
+Jak jsem to konzultoval s Vojtou Jínou z AngularJS teamu. Pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.
-Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal [Vojta Jína](https://github.com/vojtajina).
+Dá se použít například [GruntJS](http://gruntjs.com/) script pro vložení samostaných šablon pro vývoj do inline šablon. Ukázkový script udělal [Vojta Jína](https://github.com/vojtajina).
{% gist 3347478 %}
@@ -58,7 +61,7 @@ To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme
{% gist 3354046 %}
-Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat.
+Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat i když to funguje.
# Závěr

0 comments on commit d32cdfc

Please sign in to comment.