Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Coverage Status

Ebre-escool

Ebre-escool és una aplicació web per gestió de centres d'ensenyament. En ús a l'Institut de l'Ebre. Més informació a http://acacha.org/mediawiki/index.php/Ebre-escool

Funcionalitats

 • Gestió de dades personals alumnes, professorats, personal laboral...: La gestió dels alumnes es realitza principalment mitjançant la matrícula però es poden fer modificacions de les dades personals de qualsevol persona associada al centre mitjançant una manteniment web fàcils d'utilitzar
 • Manteniment de dades de centre: mitjançant una interficie web àgil i intuitiva es poden gestionar les següents dades del centre: +Currículum: permet definir el currículum del centre d'una forma flexible que suporta tots els tipus d'estudis reglats actuals (ESO, Batxillerat, Formació Professional LOGSE, LOE). Es poden gestionar per exemple:
  • Períodes acadèmics: l'aplicació suporta dades històriques ja que totes les dades estan associades.
  • Estudis: manteniment dels estudis que imparteix el centre
  • Unitats organitzatives estudis: ESO, Batxillerat, Formació professional o altres
  • Cicles: suport per a estudis amb múltiples cicles
  • Cursos i grups de classe: assignació d'alumnes a grups de classe durant la matrícula i a posteriori, gestió d'aules...
  • Assignatures/crèdits/mòduls professionals i subdivisions com Unitats Formatives, Unitats didàctiques, etc.
  • Lliçons: una llicó és una unitat de classe (1 hora de classe normalment). Permet gestionar amb el màxim nivell de detall per exemple els horaris.
  • Dades matrícula: es poden modificar mitjançant un assistent o wizard o per manteniment de taules
  • Horaris: hores no lectives, torns
  • Departaments, families professionals i altres unitats organitzatives de centre: assignació de professors i estudis a departaments o families professionals.
  • Espais/Aules: gestió dels espais de centre. Es poden associar a grups de classe i horaris.
 • Gestió de faltes d'assistència: suport per passar falta a nivell d'unitat didàctica o unitat formativa, sistema àgil per passar faltes, llistes de classe a mida, etc
 • Horaris: El professorat i els alumnes (opcional) poden consultar els horaris en format web. Es poden veure tant els horaris per a cada professor com els horaris de grups de classe.
 • Inventari de centre
 • Panell de control: permet veure un resum de dades resum del centre com número d'alumnes, alumnes per cicles, estudis, grups de classe, etc
 • Integració amb xarxes socials com Facebook, Twitter o Google+

Qui utilitza ebre-escool?

Actualment ebre-escool s'està utilitzant a l'Institut de l'Ebre per tal de gestionar:

 • Matrícula d'alumnes. La matrícula es realitza mitjançant un wizard molt simple. Un cop matriculat l'alumne ja té accés a tots els sistemes TIC del centre de forma immediata assignant-li un usuari i paraula de pas.
 • Gestió de dades de centre: Currículum del centre, professorat, alumnat, personal laboral, horaris
 • Gestió de l'assistència
 • Informes: faltes d'assistència de l'alumnat, llistes de professorat, llistes de classe. Els informes es poden trobar tant en format web com PDF i són exportables a aplicacions externes com Microsoft Office o OpenOffice
 • Horaris: consulta dels horaris
 • Tutoria: els tutors tenen funcionalitats extres com gestionar les faltes de tot el grup, informes mensuals de faltes, etc. per tal de facilitar la tasca docent.

Requeriments

Ebre-escool és una aplicació web que es pot instal·lar en qualsevol servidor web, ja sigui un servidor propi del centre o en servidors externs contractats. Ebre-escool és una aplicació LAMP, és a dir que està dissenyada per executar-se a un servidor Linux (L), amb el servidor d'aplicacions web Apache (A), que està programada en PHP (i altres llenguatges de suport com Javascript) i que guarda les dades a un servidor MySQL. Tot i que no s'ha provat podria ser possible instal·lar ebre-escool en altres entorns com Windows, altres gestors de bases de dades, etc.

A més Ebre-escool utilitza les següents llibreries o tecnologies:

 • CodeIgniter: Ebre-escool està desenvolupat seguint el MVC mitjançant el framework de desenvolupament CodeIgniter.
 • Ldap: és opcional. a més de guardar les dades dels usuaris a la base de dades SQL, també es creen i actualitzen els comptes d'usuari en un servidor Ldap. Això és especialment útil per integrar els usuaris en sistemes experts com per exemple servidors de fitxers Windows/Samba, Moodle, Google Apps For Education o qualsevol versió de Google Apps. Ldap és el sistema estàndard que utilitzen les aplicacions per a centralitzar els comptes d'usuari. Multitud d'aplicacions web com Wordpress, PrestaShop, GLPI per indicar algunes tenen suport o es pot afegir el suport mitjançant plugins per a Ldap +Suport Google Apps: s'automatitza la creació de comptes d'usuari per a Google Apps for education ja sigui utilitzant GADS i Ldap o la pròpia aplicació
 • Datatables: utilitzem aquesta llibreria per a la creació de informes en format taula web amb una presentació i funcionalitats millorades ( ordenar columnes, ordenar files, guardar en format Excel/OpenOffice/CSV, Imprimir)
 • Grocery Crud: S'utilitza per a les tasques de manteniment de dades de l'aplicació
 • Ajax: Ebre-escool fa un ús intensiu d'Ajax fet que millora l'usabilitat de l'aplicació i la fa especialment àgil i fàcil d'utilitzar.
 • Altres llibreries menors com FPDF per a la creació automàtica de PDFs

En el procés d'instal·lació que podeu trobar a la wiki s'indica com instal·lar aquestes llibreries.

Instal·lació

Consulteu http://acacha.org/mediawiki/index.php/Ebre-escool#Instal.C2.B7laci.C3.B3

Ebre-escool a les Xarxes socials

+Facebook: https://www.facebook.com/ebreescool +Twitter: https://twitter.com/ebre_escool +Google Plus: https://plus.google.com/b/113949469354046983710/

Skeleton

Ebre-escool utilitza com a aplicació "carcassa" skeleton.

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Skeleton

Documentació tècnica

Consulteu la wiki d'ebre-escool a acacha.org:

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Ebre-escool

Codi font

El codi font està disponible a

https://github.com/acacha/ebre-escool

Roadmap. Possibles funcionalitats futures

 • Wizard instal·lació
 • Consulta d'horaris d'espais/aules
 • Carrega de dades externes
 • Assistent canvi de perìode acadèmic
 • Pagament de matrícula per TPV
 • Mòdul avaluació

Contribuïdors

L'aplicació ha estat creada principalment per Sergi Tur Badenas (http://acacha.org | https://github.com/acacha)

Altres contribuidors codi font

També agrair la contribució en la detecció d'errors i en manteniment de dades a les persones encarregades del manteniment informàtic del Institut de l'Ebre:

I agraïr especialment la col·laboració de l'Institut de l'Ebre com a centre pilot ebre-escool!

You can’t perform that action at this time.