Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Czech translation improvements #597

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

@simi

No description provided.

@mattvague mattvague merged commit f0249d5 into from
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Oct 10, 2011
  1. @simi

    Czech translation improvements

    simi authored
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 14 additions and 10 deletions.
  1. +14 −10 lib/active_admin/locales/cs.yml
View
24 lib/active_admin/locales/cs.yml
@@ -1,24 +1,25 @@
cs:
active_admin:
+ dashboard: Úvod
dashboard_welcome: "Vítejte v Active Admin. Toto je nástěnka. Pro přidání sekcí nástěnky se podívejte do 'app/admin/dashboards.rb'"
view: "Zobrazit"
edit: "Upravit"
delete: "Smazat"
delete_confirmation: "Jste si jistí, že chcete tuto položku smazat?"
- new_model: "Nový %{model}"
- edit_model: "Upravit %{model}"
- delete_model: "Smazat %{model}"
- details: "Detaily %{model}"
+ new_model: "Nový"
+ edit_model: "Upravit"
+ delete_model: "Smazat"
+ details: "Detaily"
cancel: "Zrušit"
empty: "Prázdné"
previous: "Předešlé"
next: "Následující"
download: "Stáhnout:"
- has_many_new: "Přidat nový %{model}"
+ has_many_new: "Přidat nový"
has_many_delete: "Odstranit"
filter: "Filtr"
clear_filters: "Vyčistit filtry"
- search_field: "Hledat podle %{field}"
+ search_field: "%{field}"
equal_to: "Přesně"
greater_than: "Větší než"
less_than: "Menší než"
@@ -27,8 +28,11 @@ cs:
sidebars:
filters: "Filtr"
pagination:
- empty: "Žádný %{model} nenalezen."
- one: "Zobrazen <b>1</b> %{model}"
- one_page: "Zobrazeny <b>všechny %{n}</b> %{model}"
- multiple: "Zobrazen %{model} <b>%{from}&nbsp;-&nbsp;%{to}</b> z <b>%{total}</b>"
+ empty: "Nenalezen."
+ one: "Zobrazena <b>1</b> položka"
+ one_page: "Počet zobrazených položek %{n}"
+ multiple: "<b>%{from}&nbsp;-&nbsp;%{to}</b> z <b>%{total}</b>"
any: "Kterákoliv"
+ blank_slate:
+ content: "Zatím zde není žádný obsah."
+ link: "Vytvořit"
Something went wrong with that request. Please try again.