No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
inc
languages
static/img
template-parts
.gitignore
.travis.yml
404.php
LICENSE
README.md
Vagrantfile
archive.php
comments.php
crowdin.yml
footer.php
functions.php
gulpfile.js
header.php
index.php
package.json
page-home.php
page.php
phpcs.xml.dist
readme.txt
rtl.css
screenshot.png
search.php
sidebar.php
single.php
style.css

README.md

Build Status

Crowdin

mc_theme

Szablon strony zapewniający wygląd strony internetowej bloga Ministerstwa Cyfryzacji zgodny z schematem wizualnym Portalu RP.

Instalacja

wp core install 
wp config create --dbname=mc_blog_test --dbuser=root --dbpass=root
wp core install --url="http://localhost:8080/" --title="Blog Ministerstwa Cyfryzacji" --admin_user="user" --admin_email=user@example.com --admin_password="pass"
wp theme install https://github.com/ad-m/mc-theme/archive/master.zip

W przyszłości aktualizacja może być realizowaną z pomocą wtyczki GitHub Updater.

Konfiguracja

Domyślnie powinna zostać załatowana statyczna strona główna. W razie problemów zobacz wywołanie starter-content w wp-content/themes/mc_theme/index.php.

Budowanie

W katalogu z wtyczką wykonaj:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
apt-get install nodejs gettext -y;
npm install
./node_modules/.bin/gulp build

Alternatywnie:

vagrant up

Możliwe jest automatyczne budowanie wraz z wprowadzonymi zmianami poprzez wykonanie:

gulp

Tłumaczenie

Pliki tłumaczeń składają się z plików *.pot zawierających szablon plików tłumaczeń. Możliwe jest ich wygenerowanie z wykorzystaniem:

wp-makepot wp-theme /home/adas/Devel/mc-blog/wp-content/themes/mc_theme /home/adas/Devel/mc-blog/wp-content/themes/mc_theme/languages/mc_theme.pot

Polecenie wymaga narzędzi z pakietu i18n-tools.

Następnie konieczne jest wygenerowanie plików *.po dla danego języka. Zalecam wykorzystanie w tym celu oprogramowania Poedit. Edycja plików tłumaczeń jest możliwa także ze wsparciem projektu Crowdin.com. Zmiany wprowadzone w serwisie są synchronizowane z wydzieloną gałęzią l10n_master i systematycznie włączane.

Podgląd wprowadzonych zmian jest możliwy po przebudowaniu plików *.mo poprzez polecenie:

gulp gettex

Nowe wydanie

Projekt został skonfigurowany do automatycznego wydania nowych wersji za pośrednictwem TravisCI. Wydanie nowej wersji odbywa się wraz z odpowiednią zmianą jej numeru:

  • npm version major - dla wydań major
  • npm version minor - dla wydań minor
  • npm version patch - dla wydań patch

Uwagi na temat finansowania i autorstwa

Oprogramowanie stworzone przez Karola Bregułę na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji w ramach projektu "Staż - najlepszy start!" realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-S227/15