4programmers.net
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
config
database
docker
public
puppet/env/dev
resources
routes
storage
tests
.babelrc
.editorconfig
.env.default
.env.docker
.env.prod
.env.testing
.gitattributes
.gitignore
.jshintrc
.styleci.yml
.travis.yml
CHANGELOG.md
LICENSE
Makefile
README.md
Vagrantfile
Vagrantfile.docker
Vagrantfile.puppet
artisan
codeception.yml
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
package.json
phpspec.yml
phpunit.xml
server.php
supervisor.conf.default
webpack.common.js
webpack.dev.js
webpack.prod.js
yarn.lock

README.md

Coyote

StyleCI Build Status Scrutinizer Code Quality

Coyote to nazwa systemu obsługującego serwis 4programmers.net.

Wymagania

 • PHP 7
  • php-gd
  • php-mcrypt
  • php-curl
  • php-mbstring
  • php-pgsql
  • php-xml
 • PostgreSQL >= 9.4
 • composer
 • node.js
 • npm
 • git
 • Redis
 • Elasticsearch 5.0

Zalecane

 • Supervisor

Instalacja

 1. sudo apt-get -y install php-gd php-mbstring php-mcrypt php-pear php-curl php-pgsql php-xml
 2. git clone https://github.com/adam-boduch/coyote.git .
 3. psql -c 'create database coyote;' -U postgres
 4. cp .env.default .env (plik .env zawiera konfiguracje bazy danych PostgreSQL)
 5. make install (na produkcji) lub make install-dev (bez minifikacji JS oraz CSS)
 6. php artisan key:generate (generowanie unikalnego klucza, który posłuży do szyfrowania danych)

Problemy podczas instalacji

Class 'MongoClient' not found

Czy biblioteka mongo jest zainstalowana? Jeżeli tak to service php7.0-fpm restart

Use of undefined constant MCRYPT_RIJNDAEL_128 - assumed 'MCRYPT_RIJNDAEL_128'

Czy biblioteka mcrypt jest zainstalowana? Jeżeli nie to apt-get install php-mcrypt. Jeżeli tak to service php7.0-fpm restart.

sh: 1: phpize: not found

sudo apt-get install php7.0-dev

php error: Cannot find OpenSSL's libraries

sudo apt-get install pkg-config libssl-dev

Uruchomienie

Działanie projektu wymaga zainstalowania serwera HTTP takiego jak Apache czy Nginx. PHP udostępnia jednak prosty serwer HTTP, który można wykorzystać, aby sprawdzić działanie aplikacji. Aby go uruchomić należy wykonać polecenie: php -S localhost:8000 -t public

Vagrant

Instalacja Docker

W folderze projektu wykonujemy następujące polecenia:

 1. cp .env.docker .env

 2. cp Vagrantfile.docker Vagrantfile

 3. vagrant up

 4. vagrant ssh

 5. cd /vagrant

 6. sudo docker-compose build

 7. sudo docker-compose up -d

 8. sudo docker-compose exec php make install-dev

 9. sudo docker-compose exec php php artisan key:generate

 10. sudo docker-compose exec php php artisan es:create

 11. sudo docker-compose exec php php artisan es:mapping

Strona jest dostępna w przeglądarce pod adresem: 175.0.0.10:8880

Instalacja Puppet

Aby nie instalować wszystkich pakietów lokalnie, można skorzystać z Vagranta. Obecna wersja nie umożliwia jeszcze całkowitej instalacji z wnętrza Vagranta (jeśli wiesz, jak sprawić, by npm install i gulp działało na Vagrancie pod systemem Windows, daj znać), więc wymagane są następujące narzędzia zainstalowane lokalnie:

 • Vagrant
 • npm
 1. vagrant up
 2. npm install
 3. w etc/hosts dodajemy wpis 192.168.10.10 coyote.dev
 4. w przeglądarce pod adresem coyote.dev powinniśmy zobaczyć działającą wersję Coyote

Testowanie

W pisaniu testów, pomaga nam framework Codeception. Testy znajdują się w katalogu tests, który zawiera testy jednostkowe, funkcjonalne oraz akceptacyjne. Aby uruchomić testy trzeba wejść do katalogu z projektem i wykonać polecenia:

 1. vendor/bin/codecept build (tylko jednorazowo)
 2. vendor/bin/codecept run

Jeżeli chcesz uruchomić testy akceptacyjne, to będziesz potrzebował narzędzia takiego jak Selenium czy PhantomJS. W katalogu tests znajduje się plik acceptance.suite.yml.travis który zawiera konfigurację testów akceptacyjnych i jest wykorzystywany przez Travis CI. Należy zmienić nazwę tego pliku na acceptance.suite.yml i zmienić wartość url na prawidłowy adres pod którym uruchomiony jest Coyote (np. http://localhost/). Zakładamy, że PhantomJS jest uruchomiony (phantomjs --webdriver=4444).

Aktualizacja projektu

make update (na produkcji) lub make update-dev (na serwerze deweloperskim)

Konfiguracja

Konfiguracja projektu znajduje się w pliku .env. Szczególnie zaleca się zmianę sterownika cache na redis:

CACHE_DRIVER=redis

Konfiguracja supervisor

Supervisor jest narzędziem monitorującym procesy, działającym w środowisku Linux. W Laravel dostępny jest mechanizm kolejkowania zadań (np. indeksowanie treści w Elasticsearch), który można uruchomić przy pomocy

php artisan queue:listen --sleep=10

Supervisor ma na celu automatyczne uruchamianie tego procesu po starcie systemu i pilnownie, aby zawsze był uruchomiony. Konfigurację supervisor możesz znaleźć w pliku supervisor.conf. Więcej informacji: https://laravel.com/docs/5.2/queues

Ustawienia crona

W przypadku ustawienia środowiska na production w pliku .env, konieczne będzie ustawienie crona aby wykonywać pewne czynności cykliczne.

 1. W konsoli wpisz crontab -e
 2. Dodaj linię: * * * * * php /var/www/path-to-app/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Konfiguracja Elasticsearch

Po instalacji Elasticsearch, konieczne jest utworzenie indeksu oraz typów. Wykonaj poniższe polecenia:

 1. php artisan es:create
 2. php artisan es:mapping

Jak możesz pomóc?

Zachęcamy do aktywnego udziału w rozwoju projektu. Zajrzyj na zakładkę Issues i zobacz jakie zadanie możesz zrealizować. Realizujemy tylko te zadania, które są zaakceptowane i przypisane do wersji 2.0.

 1. Utwórz fork repozytorium
 2. Wprowadź zmiany
 3. Dodaj pull request