PHP HTML JavaScript CSS Vue Makefile
Switch branches/tags
Nothing to show
Permalink
Failed to load latest commit information.
app bug przy serializowaniu modelu, ktory zawiera closure Jun 24, 2017
bootstrap nowa linia na koncu tekstu Aug 23, 2016
config zwiekszenie numeru wersji Jun 5, 2017
database domyslnie: 1 Jun 21, 2017
public podmiana grafiki May 17, 2017
puppet/env/dev ostatnie poprawki Feb 13, 2017
resources zabezpieczenie przed zdublowanym requestem ajax Jun 21, 2017
routes odroznienie tag od tag_name Jun 21, 2017
storage chcemy aby ten katalog znalazl sie w repo. w nim purifier zapisuje cache May 5, 2016
tests LARAVEL 5.4: maile przeniesione do klas mailable Jun 3, 2017
.editorconfig dodanie php cs fixer Sep 23, 2015
.env.default testowe klucze Apr 22, 2017
.env.prod
.env.testing testowe klucze Apr 22, 2017
.gitattributes Kolejne zmiany w configu vagranta/puppeta Feb 8, 2017
.gitignore usuniecie bowera Jan 2, 2017
.jshintrc clasa Dialog do pokazywania okien bootstrapowych - modal Jan 6, 2017
.styleci.yml cofniecie zmian (nie byly konieczne; byl ustawiony zly config w styleci) Mar 31, 2016
.travis.yml potrzeba sudo May 31, 2017
CHANGELOG.md uaktualnienie readme Jun 6, 2017
LICENSE 2017 Feb 15, 2017
Makefile test May 30, 2017
README.md przeniesienie do wymagan Apr 6, 2017
Vagrantfile ostatnie poprawki Feb 13, 2017
artisan wersja 2.0-dev Feb 16, 2015
codeception.yml domyslny plik konfiguracji codeception Oct 20, 2015
composer.json upgrade do laravel 5.4 Jun 3, 2017
composer.lock upgrade do laravel 5.4 Jun 3, 2017
gulpfile.js #282 Mar 4, 2017
package.json plugin inputmask Mar 15, 2017
phpspec.yml nowa linia na koncu tekstu Aug 23, 2016
phpunit.xml nowa linia na koncu tekstu Aug 23, 2016
server.php nowa linia na koncu tekstu Aug 23, 2016
supervisor.conf.default migracja do laravel 5.3 Dec 31, 2016
webpack.config.js plugin inputmask Mar 15, 2017

README.md

Coyote

StyleCI Build Status Scrutinizer Code Quality

Coyote to nazwa systemu obslugujacego serwis 4programmers.net.

Wymagania

 • PHP 7
  • php-gd
  • php-mongodb
  • php-mcrypt
  • php-curl
  • php-mbstring
  • php-pgsql
  • php-mongodb
  • php-xml
 • PostgreSQL >= 9.4
 • MongoDB >= 2.7
 • composer
 • node.js
 • npm
 • git
 • Redis
 • Elasticsearch 5.0

Zalecane

 • Supervisor

Instalacja

 1. sudo apt-get -y install php-gd
 2. sudo apt-get -y install php-mbstring
 3. sudo apt-get -y install php-mcrypt
 4. sudo apt-get -y install php-pear
 5. sudo apt-get -y install php-curl
 6. sudo apt-get -y install php-mongodb
 7. sudo apt-get -y install php-pgsql
 8. sudo apt-get -y install php-xml
 9. git clone https://github.com/adam-boduch/coyote.git .
 10. psql -c 'create database coyote;' -U postgres
 11. cp .env.default .env (plik .env zawiera konfiguracje bazy danych PostgreSQL oraz MongoDB)
 12. make install (na produkcji) lub make install-dev (bez minifikacji JS oraz CSS)
 13. php artisan key:generate (generowanie unikalnego klucza, który posłuży do szyfrowania danych)

Problemy podczas instalacji

Class 'MongoClient' not found

Czy biblioteka mongo jest zainstalowana? Jeżeli tak to service php7.0-fpm restart

Use of undefined constant MCRYPT_RIJNDAEL_128 - assumed 'MCRYPT_RIJNDAEL_128'

Czy biblioteka mcrypt jest zainstalowana? Jeżeli nie to apt-get install php-mcrypt. Jeżeli tak to service php7.0-fpm restart.

sh: 1: phpize: not found

sudo apt-get install php7.0-dev

php error: Cannot find OpenSSL's libraries

sudo apt-get install pkg-config libssl-dev

Uruchomienie

Działanie projektu wymaga zainstalowania serwera HTTP takiego jak Apache czy Nginx. PHP udostępnia jednak prosty serwer HTTP, który można wykorzystać, aby sprawdzić działanie aplikacji. Aby go uruchomić należy wykonać polecenie: php -S localhost:8000 -t public

Vagrant

Aby nie instalować wszystkich pakietów lokalnie, można skorzystać z Vagranta. Obecna wersja nie umożliwia jeszcze całkowitej instalacji z wnętrza Vagranta (jeśli wiesz, jak sprawić, by npm install i gulp działało na Vagrancie pod systemem Windows, daj znać), więc wymagane są następujące narzędzia zainstalowane lokalnie:

 • Vagrant
 • npm
 • gulp (instalowane przez npm install -g gulp)

Instalacja

 1. vagrant up
 2. npm install
 3. gulp
 4. w etc/hosts dodajemy wpis 192.168.10.10 coyote.dev
 5. w przeglądarce pod adresem coyote.dev powinniśmy zobaczyć działającą wersję Coyote

Testowanie

W pisaniu testów, pomaga nam framework Codeception. Testy znajdują się w katalogu tests, który zawiera testy jednostkowe, funkcjonalne oraz akceptacyjne. Aby uruchomić testy trzeba wejść do katalogu z projektem i wykonać polecenia:

 1. vendor/bin/codecept build (tylko jednorazowo)
 2. vendor/bin/codecept run

Jeżeli chcesz uruchomić testy akceptacyjne, to będziesz potrzebował narzędzia takiego jak Selenium czy PhantomJS. W katalogu tests znajduje się plik acceptance.suite.yml.travis który zawiera konfigurację testów akceptacyjnych i jest wykorzystywany przez Travis CI. Należy zmienić nazwę tego pliku na acceptance.suite.yml i zmienić wartość url na prawidłowy adres pod którym uruchomiony jest Coyote (np. http://localhost/). Zakładamy, że PhantomJS jest uruchomiony (phantomjs --webdriver=4444).

Aktualizacja projektu

make update (na produkcji) lub make update-dev (na serwerze deweloperskim)

Konfiguracja

Konfiguracja projektu znajduje się w pliku .env. Szczególnie zaleca się zmianę sterownika cache na redis:

CACHE_DRIVER=redis

Konfiguracja supervisor

Supervisor jest narzędziem monitorującym procesy, działającym w środowisku Linux. W Laravel dostępny jest mechanizm kolejkowania zadań (np. indeksowanie treści w Elasticsearch), który można uruchomić przy pomocy

php artisan queue:listen --sleep=10

Supervisor ma na celu automatyczne uruchamianie tego procesu po starcie systemu i pilnownie, aby zawsze był uruchomiony. Konfigurację supervisor możesz znaleźć w pliku supervisor.conf. Więcej informacji: https://laravel.com/docs/5.2/queues

Ustawienia crona

W przypadku ustawienia środowiska na production w pliku .env, konieczne będzie ustawienie crona aby wykonywać pewne czynności cykliczne.

 1. W konsoli wpisz crontab -e
 2. Dodaj linię: * * * * * php /var/www/path-to-app/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Konfiguracja Elasticsearch

Po instalacji Elasticsearch, konieczne jest utworzenie indeksu oraz typów. Wykonaj poniższe polecenia:

 1. php artisan es:create
 2. php artisan es:mapping

Jak mozesz pomoc?

Zachecamy do aktywnego udzialu w rozwoju projektu. Zajrzyj na zakladke Issues i zobacz jakie zadanie mozesz zrealizowac. Realizujemy tylko te zadanie ktore jest zaakceptowane i przypisane do wersji 2.0..

 1. Utworz fork repozytorium
 2. Wprowadz zmiany
 3. Dodaj pull request