Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Coyote

StyleCI Build Status Scrutinizer Code Quality

Coyote to nazwa systemu obsługującego serwis 4programmers.net.

Wymagania

 • Docker
 • docker-compose

Instalacja

 1. cp .env.default .env
 2. sudo docker-compose build
 3. sudo docker-compose up -d
 4. sudo docker-compose exec php make install-dev

Strona jest dostępna w przeglądarce pod adresem: localhost:8880

Konfiguracja xdebug

W pliku .env należy dodać ustawienia xdebug:

ENABLE_XDEBUG=1
XDEBUG_HOST=
XDEBUG_PORT=

Praca z kodem CSS/JS

W projekcie korzystamy z yarn oraz webpack. Aby "skompilować" pliki źródłowe do postaci finalnej należy wykonać polecenie sudo docker-compose exec php yarn run dev lub sudo docker-compose exec php yarn run prod (na produkcji).

Polecenie sudo docker-compose exec php yarn run watch powoduje stałe monitorowanie zmian w plikach źródłowych. Jakiekolwiek zmiany w tych plikach spowodują wygenerowanie nowych plików wynikowych CSS oraz JS.

Testowanie

Testy pisane są w dwóch frameworkach: codeception (legacy code) oraz laravel.

Aby uruchomić testy napisane w codeception należy wykonać polecenie:

docker-compose exec php php vendor/bin/codecept run

Aby uruchomić testy w laravel:

docker-compose exec php php vendor/bin/phpunit

Zadania uruchomiane w tle

Na serwerze produkcyjnym niektóre zadanie wykonywane są w tle. Dodawane są one do kolejki oraz wykonywane przez proces działający w tle. Domyślnie, na serwerze lokalnym zadania nie są dodawane do kolejki (w pliku .env ustawienie QUEUE_DRIVER=sync).

Jeżeli jednak chciałbyś przetestować działanie mechanizmu kolejek, ustaw wartość zmiennej środowiskowej QUEUE_DRIVER na redis.

Aby uruchomić mechanizm kolejek skorzystaj z następującego polecenia:

sudo docker-compose exec php php artisan queue:listen --sleep=10

Ustawienia crona

W przypadku ustawienia środowiska na production w pliku .env, konieczne będzie ustawienie crona aby wykonywać pewne czynności cykliczne.

 1. W konsoli wpisz crontab -e
 2. Dodaj linię: * * * * * php /var/www/path-to-app/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Jak możesz pomóc?

Zachęcamy do aktywnego udziału w rozwoju projektu. Zajrzyj na zakładkę Issues i zobacz jakie zadanie możesz zrealizować. Realizujemy tylko te zadania, które są zaakceptowane i przypisane do wersji 2.0.

 1. Utwórz fork repozytorium
 2. Wprowadź zmiany
 3. Dodaj pull request
You can’t perform that action at this time.