Skip to content
4programmers.net
PHP HTML JavaScript CSS Vue Ruby Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app optymalizacja sql Aug 13, 2019
bootstrap nowa linia na koncu tekstu Aug 23, 2016
config aktualizacja pakietow Aug 10, 2019
database zmiana typu kolumny Aug 5, 2019
docker aktualizacja pakietow Aug 10, 2019
public dodano platnosc blikiem Aug 1, 2019
puppet/env/dev usuniecie gulp Jan 27, 2019
resources
routes mozliwosc usuniecia konta Aug 13, 2019
storage aktualizacja do nowej wersji Dec 21, 2018
tests test May 28, 2019
.babelrc usuniecie vim oraz nginx => zmniejszenie pliku wynikowego Feb 6, 2019
.editorconfig testy przy pomocy laravel dusk Mar 26, 2019
.env.default uruchamianie testow dusk May 16, 2019
.env.prod uruchamianie testow dusk May 16, 2019
.env.testing srodowisko testing May 16, 2019
.gitattributes Kolejne zmiany w configu vagranta/puppeta Feb 8, 2017
.gitignore Dodano insrukcję uruchomienia May 23, 2018
.jshintrc clasa Dialog do pokazywania okien bootstrapowych - modal Jan 6, 2017
.styleci.yml cofniecie zmian (nie byly konieczne; byl ustawiony zly config w styleci) Mar 31, 2016
.travis.yml usuniecie katalogu z danymi postgresa Aug 11, 2019
CHANGELOG.md mozliwosc sciagniecia cv Apr 10, 2019
LICENSE 2017 Feb 15, 2017
Makefile instalacja passporta May 16, 2019
README.md testy przy pomocy laravel dusk Mar 26, 2019
Vagrantfile Poprawki z Codacy May 29, 2018
Vagrantfile.docker Poprawki z Codacy May 29, 2018
Vagrantfile.puppet Konfiguracja dockera May 8, 2018
artisan wersja 2.0-dev Feb 16, 2015
codeception.yml domyslny plik konfiguracji codeception Oct 20, 2015
composer.json aktualizacja pakietow Aug 10, 2019
composer.lock aktualizacja pakietow Aug 10, 2019
docker-compose.yml usuniecie katalogu z danymi postgresa Aug 11, 2019
package.json dodanie scrollbara Feb 25, 2019
phpspec.yml
phpunit.xml testy mikrobloga May 12, 2019
server.php nowa linia na koncu tekstu Aug 23, 2016
supervisor.conf.default migracja do laravel 5.3 Dec 31, 2016
webpack.common.js
webpack.dev.js mapy plikow Jan 15, 2019
webpack.prod.js wydzielenie wspolnego kodu do osobnego pliku Jan 16, 2019
yarn.lock dodanie scrollbara Feb 25, 2019

README.md

Coyote

StyleCI Build Status Scrutinizer Code Quality

Coyote to nazwa systemu obsługującego serwis 4programmers.net.

Wymagania

 • Docker
 • docker-compose

Instalacja

 1. cp .env.docker .env
 2. sudo docker-compose build
 3. sudo docker-compose up -d
 4. sudo docker-compose exec php make install-dev

Strona jest dostępna w przeglądarce pod adresem: localhost:8880

Testowanie

W pisaniu testów, pomaga nam framework Codeception. Testy znajdują się w katalogu tests, który zawiera testy jednostkowe, funkcjonalne oraz akceptacyjne. Aby uruchomić testy trzeba wejść do katalogu z projektem i wykonać polecenia:

 1. vendor/bin/codecept build (tylko jednorazowo)
 2. vendor/bin/codecept run

Aktualizacja projektu

make update (na produkcji) lub make update-dev (na serwerze deweloperskim)

Konfiguracja supervisor

Supervisor jest narzędziem monitorującym procesy, działającym w środowisku Linux. W Laravel dostępny jest mechanizm kolejkowania zadań (np. indeksowanie treści w Elasticsearch), który można uruchomić przy pomocy

php artisan queue:listen --sleep=10

Supervisor ma na celu automatyczne uruchamianie tego procesu po starcie systemu i pilnownie, aby zawsze był uruchomiony. Konfigurację supervisor możesz znaleźć w pliku supervisor.conf. Więcej informacji: https://laravel.com/docs/5.2/queues

Ustawienia crona

W przypadku ustawienia środowiska na production w pliku .env, konieczne będzie ustawienie crona aby wykonywać pewne czynności cykliczne.

 1. W konsoli wpisz crontab -e
 2. Dodaj linię: * * * * * php /var/www/path-to-app/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Jak możesz pomóc?

Zachęcamy do aktywnego udziału w rozwoju projektu. Zajrzyj na zakładkę Issues i zobacz jakie zadanie możesz zrealizować. Realizujemy tylko te zadania, które są zaakceptowane i przypisane do wersji 2.0.

 1. Utwórz fork repozytorium
 2. Wprowadź zmiany
 3. Dodaj pull request
You can’t perform that action at this time.