Toto je skript do programu Photoshop pro vytváření umělého flatu.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
generator.jsx

README.md

artificial-flate

Toto je skript do programu Photoshop pro vytváření umělého flatu. Nejdříve stáhnete soubor 'generator.jsx'. Potom jej otevřete ve Photoshopu, prostředníctvím nabídky kliknete na 'File', potom 'Scripts', 'Browse' a vyberete stažený soubor (generátor.jsx). S výsledným obrazem si můžete kde jak hrát. :-)

---Monitoring of Solar Activity Pardubice Observatory---