Permalink
Browse files

support cs localization

  • Loading branch information...
1 parent e276a7e commit 017b2229b7c5d28856bb5fd93434ae52ac9abc02 @horejsek horejsek committed Sep 21, 2011
Showing with 109 additions and 2 deletions.
  1. +101 −0 _locales/cs/messages.json
  2. +3 −0 _locales/en/messages.json
  3. +3 −0 _locales/pt_BR/messages.json
  4. +1 −1 manifest.json
  5. +1 −1 views/popup.html
View
@@ -0,0 +1,101 @@
+{
+ "extDescription":
+ {"message": "Grooveshark control."
+ ,"description": "Used on extension description."},
+
+ "songPrevious":
+ {"message": "Předchozí skladba"
+ ,"description": "Přehraj předchozí skladbu."},
+ "songNext":
+ {"message": "Následující skladba"
+ ,"description": "Přehraj následující skladbu."},
+
+ "songPlayPause":
+ {"message": "Přehrávej/pozastav"
+ ,"description": "Přehrávej nebo pozastav aktuální skladbu."},
+
+ "songShuffle":
+ {"message": "Náhodné pořadí"
+ ,"description": "Přehrávej skladby náhodně."},
+ "songLoop":
+ {"message": "Přehrávej ve smičce"
+ ,"description": "Přehrávej ve smičce."},
+ "songCrossfade":
+ {"message": "Prolnutí mezi skladbami"
+ ,"description": "Povolit prolnutí mezi skladbami."},
+
+ "playerPin":
+ {"message": "Připnout"
+ ,"description": "Připni Grooveshark Control na obrazovce."},
+ "playerSite":
+ {"message": "Jdi na Grooveshark"
+ ,"description": "Přejdi na Grooveshark tab."},
+
+ "ofTime":
+ {"message": "z"
+ ,"description": "Ukázka: 1:17 z 3:40."},
+ "ofSong":
+ {"message": "z"
+ ,"description": "Ukázka: 5 z 6."},
+
+ "radio":
+ {"message": "Rádio"
+ ,"description": "Dole v popup okně."},
+ "radioOff":
+ {"message": "Vypnuto"
+ ,"description": "Dole v popup okně. Radio: Vypnuto"},
+
+ "liteBy":
+ {"message": "od"
+ ,"description": "Ukázka: MusicName [od] Artist..."},
+
+ "optionsTitle":
+ {"message": "Grooveshark Control Options"
+ ,"description": "Titulek stránky s nastevním."},
+
+ "optionsSaved":
+ {"message": "Nastavení uloženo"
+ ,"description": "Zobrazeno po uložení nastavení."},
+ "optionsSaveButton":
+ {"message": "Uložit"
+ ,"description": "Tlačítko pro uložení."},
+ "optionsSavePendings":
+ {"message": "Některé nastavení nebylo uloženo."},
+
+ "optionsGeneralTitle":
+ {"message": "Obecný"
+ ,"description": "Titulek obecných nastavení."},
+
+ "optionsGeneralNotificationsTime":
+ {"message": "Zobrazit notifikace po %contents milisekund."
+ ,"description": "Nastavení, jak dlouho zobrazit notifikaci. %contents je input."},
+
+ "optionsGeneralPrepareGrooveshark":
+ {"message": "Připnout Grooveshark tab: %contents"
+ ,"description": "Nastavení, zda připnout Grooveshark tab."},
+ "optionsGeneralPrepareGroovesharkOnCreate":
+ {"message": "pouze při startu Groovesharku"
+ ,"description": "Možnost, kdy Grooveshark připínat."},
+ "optionsGeneralPrepareGroovesharkEverytime":
+ {"message": "pokaždé"
+ ,"description": "Možnost, kdy Grooveshark připínat."},
+
+ "optionsAboutTitle":
+ {"message": "Funkce"
+ ,"description": "Titulek funkcí v nastavení."},
+ "optionsAboutPlayerControl":
+ {"message": "Ovládání Groovesharku"},
+ "optionsAboutNowPlaying":
+ {"message": "Právě přehrávaná skladba"},
+ "optionsAboutPlaylist":
+ {"message": "Playlist"},
+ "optionsAboutRadio":
+ {"message": "Radio"},
+ "optionsAboutIconStatus":
+ {"message": "Stav přehrávače v ikoně"},
+ "optionsAboutNotification":
+ {"message": "Podpora notifikací"},
+
+ "donateIfLike":
+ {"message": "Pokud se ti toto rozšíření líbí - můžeš mi koupit pivo! :p"}
+}
@@ -38,6 +38,9 @@
{"message": "of"
,"description": "Example: 5 of 6."},
+ "radio":
+ {"message": "Radio"
+ ,"description": "Bottom of popup."},
"radioOff":
{"message": "Off"
,"description": "Bottom of popup. Radio: Off."},
@@ -38,6 +38,9 @@
{"message": "de"
,"description": "Example: 5 de 6."},
+ "radio":
+ {"message": "Radio"
+ ,"description": "Bottom of popup."},
"radioOff":
{"message": "Desligado"
,"description": "Fundo do popup. Radio: Desligado."},
View
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "Grooveshark Control",
- "version": "1.5.2",
+ "version": "1.6.0",
"description": "__MSG_extDescription__",
View
@@ -42,6 +42,6 @@
</div>
</div>
<div id="playlist" class="playlist"></div>
- <div id="radio" class="radio">Radio: <span class="station"></span></div>
+ <div id="radio" class="radio"><span i18n-text="radio"></span>: <span class="station"></span></div>
</body>
</html>

0 comments on commit 017b222

Please sign in to comment.