Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{
"pl-PL": {
"alert_ipad_power": "iPadOS obsługuje tylko metodę wyzwalania Nie przeszkadzać, ponieważ brakuje jej obsługi w trybie niskiego pomo ich zasilania.",
"alert_ipad_power_title": "Nie można uruchomić automatyzacji w tle",
"alert_no_action": "Akcja musi być zdefiniowana w celu uruchomienia automatyzacji w tle. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:\n\n1. Naciśnij przycisk OK.\n\n2. Naciśnij pozycję Ustaw akcję.\n\n3. Wybierz skrót, talię lub kartę do uruchomienia.\n\n4. Dotknij rozpocznij automatyzację tła.",
"alert_no_action_title": "Nie można uruchomić automatyzacji w tle",
"alert_notifications": "Aby dostosować powiadomienia w programach Skróty:\n\n1. Dotknij OK, aby otworzyć ekran Time.\n\n2. Naciśnij pozycję Zobacz wszystkie działania.\n\n3. Dotknij jednego dnia w sekcji Powiadomienia.\n\n4. Naciśnij pozycję Skróty.\n\n5. Dostosuj ustawienia powiadomień dla skrótów.",
"alert_start": "Naciśnij przycisk OK, aby uruchomić automatyzację w tle i dwukrotnie przełączyć opcję {{METHOD}}.\n\nJeśli ustawienia automatyzacji osobistej zostały poprawnie skonfigurowane w celu włączenia i wyłączenia {{METHOD}}, akcja zostanie uruchomione.\n\nAutomatyzacje w tle będą następnie czekać około {{INTERVAL}} sekund przed powtórzeniem tego procesu.",
"label_action": "⚡️ akcja:",
"label_method_dnd": "metoda wyzwalania 💤: Nie przeszkadzać",
"label_method_power": "🔋Trysk: Tryb niskiego połowienia",
"label_seconds": "Sekund",
"language_key": "pl-PL",
"language_name": "Polish",
"menu_action": "akcja ⚡️ set",
"menu_action_test": "Akcja testowa",
"menu_apps": "Pobierz aplikacje i skróty...",
"menu_back": "Wstecz",
"menu_get_autocuts": "Pobierz skrót MFC Deck Autocuts",
"menu_get_mfcdeck": "Pobierz aplikację MFC Deck",
"menu_get_update": "Zaktualizuj ten skrót",
"menu_help": "Pomoc...",
"menu_help_automations": "Instrukcje automatyzacji osobistej...",
"menu_interval": "⏱ interwał: ",
"menu_manual": "Ręczne wprowadzanie...",
"menu_method": "Ustaw metodę wyzwalacza",
"menu_mfcdeck": "Otwórz deck MFC...",
"menu_more": "Więcej...",
"menu_notifications": "Ustawienia powiadomień skrótów...",
"menu_quit": "Zamknij",
"menu_reset": "🛑 reset",
"menu_run_card": "Uruchom kartę...",
"menu_run_deck": "Uruchom pokład...",
"menu_run_shortcut": "Uruchom skrót...",
"menu_run_shortcut_launchcuts": "Uruchom skrót w LaunchCuts...",
"menu_start": "▶️ start automatyzacji tła...",
"prompt_action": "Wybierz akcję:",
"prompt_card": "Wybierz kartę:",
"prompt_card_deck": "Wybierz talię:",
"prompt_deck": "Wybierz talię do uruchomienia:",
"prompt_deck_open": "Wybierz talię do otwarcia:",
"prompt_folder": "Wybierz folder:",
"prompt_manual": "Wprowadź akcję ręczną:",
"prompt_shortcut": "Wybierz skrót do uruchomienia:"
}
}