Skip to content

addtobasic/portfolio

Repository files navigation

portfolio

僕のポートフォリオです

url : addtobasic.dev

Setup

$ git clone https://github.com/addtobasic/portfolio.git
$ cd portfolio
$ yarn install

Start

$ yarn dev

Hosting

This page is hosted by firebase.