Permalink
Commits on Nov 15, 2010
 1. Backbone 0.3.1

  jashkenas committed Nov 15, 2010
Commits on Nov 14, 2010
 1. adding commas to the docs

  jashkenas committed Nov 14, 2010
Commits on Nov 12, 2010
Commits on Nov 11, 2010
 1. Adding View#remove.

  jashkenas committed Nov 11, 2010
Commits on Nov 9, 2010
 1. tweaking annotated source.

  jashkenas committed Nov 9, 2010
 2. Backbone 0.3.0

  jashkenas committed Nov 9, 2010
 3. save -> saveLocation

  jashkenas committed Nov 9, 2010
Commits on Nov 8, 2010
 1. all tests pass in IE7

  jashkenas committed Nov 8, 2010
 2. commenting Backbone.History

  jashkenas committed Nov 8, 2010
Commits on Nov 7, 2010
 1. that's .js

  jashkenas committed Nov 7, 2010
Commits on Nov 6, 2010
 1. fixing comments typo.

  jashkenas committed Nov 6, 2010