Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
ACS
ETTI
FIA
README.md

README.md

Notițe de seminar

În acest director veți găsi notițele de seminar pentru seminariile pe care le-am ținut pînă în prezent, în format LaTeX.

Notițele sînt de la Universitatea Politehnica din București:

  • Facultatea de Automatică și Calculatoare (ACS): Matematică 1 (Analiză);
  • Facultatea de Electronică și Telecomunicații (ETTI): Algebră și geometrie, Analiză 1, Analiză 2;
  • Facultatea de Inginerie Aerospațială (FIA/AERO): Bazele calculului diferențial, Calcul integral și teoria probabilităților, Ecuații diferențiale și teorie de cîmp.

Cu siguranță, notițele vor conține greșeli și inexactități, pe care mi le asum. Dar încurajez studenții și pe oricine citește să mă atenționeze sau chiar să contribuie.

În lucru

  • toate template-urile și pachetele de inclus (v. includes) de pus la un loc și doar apelate în fiecare fișier;
You can’t perform that action at this time.