BTSearch v2 website source code
Python JavaScript HTML CSS Other
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.rst
deploy-to-prod.sh
deploy-to-stage.sh
deploy-to-test.sh
fabconfig.py
fabfile.py
makefile

README.rst

BTSearch v2

Kompletny kod źródłowy serwisu btsearch.pl, napisany w języku Python z wykorzystaniem frameworku webowego Django.

Więcej szczegółów wkrótce...