Skip to content
Taulukkokäyttöliittymä VRn "Junat kartalla" datalle
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.travis.yml
README.md
favicon.ico
junat.html

README.md

Junat taulukossa

Miksi?

VR kerää hyvää reaaliaikaista aikatauludataa junistaan, mutta ainoa virallinen käyttöliittymä tähän on raskas Flash-palvelu "Junat Kartalla". Vaihtoehtona olisi myös "Junien Kulkutiedot" palvelu, mutta tämä sisältää vain tiettyjen asemien aikataulutiedot.

Miten?

VR tarjoaa aikataulutiedot julkisen rajapinnan kautta jota tämä JavaScript-ohjelma lukee ja näyttää. Eli tässä ei käytetä mitään muuta kuin yhtä HTML-tiedostoa joka sisältää hieman JavaScript-koodia ja CSS-tyylitystä.

Missä?

Käyttöliittymä on käytettävissä osoitteessa http://junat-taulukossa.divshot.io/. Sivu ottaa kaksi URL-parametria "syote" ja "laji" joiden avulla voi bookmarkata tietyn aseman/junan ja junalajin. Eli esimerkiksi http://junat-taulukossa.divshot.io/?syote=PSL&laji=2. Asemien koodit ei valitettavasti esillä, joten niitä pitää joko keksiä tai löytää sopivan junan kautta.

You can’t perform that action at this time.