Skip to content
KELAn opiskelijaruokalat KMLäksi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
opiskelijaruokalat
.gitignore
README.md
scrapy.cfg

README.md

KELAn Opiskelijaruokaloiden KML scraperi

Pieni Scrapy projekti joka hakee KELAn sivuilta kaikkien Suomen opiskelijaruokaloiden tiedot ja tuottaa siitä Google Maps KML tiedoston karttakäyttöä varten.

Tiedot haetaan KELAn Opiskelijaravintolahausta.

Käyttö

  1. Asenna vaaditut paketit:
    1. sudo easy_install scrapy
    2. sudo easy_install geopy
  2. Aja komento: scrapy crawl opiskelijaruokalat
  3. Huomaa opiskelijaruokalat.kml tiedosto

Rikki

  • KELA antaa tietyt osoitteet annettu hankalassa muodossa joita Google ei osaa geokoodata kunnolla. Joko nämä saavat väärät koordinaatit tai ei koordinaatteja ollenkaan, jollon näkyvät väärin kartalla.
  • Tarkempi virheenkäsittely
You can’t perform that action at this time.