Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Dec 11, 2011
 1. Przy otwieraniu i zapisywaniu pliku słownika należy ustawić kodowanie…

  … utf-8 explicite. Dodany plik słownika z odpowiednim kodowaniem.
  committed Dec 11, 2011
Commits on Dec 6, 2011
 1. Ostatnie poprawki, nierzucanie wyjątkami w przypadku niewygenerowania…

  … odpowiedniej ilości haseł w SimpleStrategy.
  committed Dec 6, 2011
 2. Przeniesienie wyjątku TooSmallBoard do pakietu crossword. Pokazywanie…

  … na początku dialogu z ustawieniami.
  committed Dec 6, 2011
 3. Border w trybie edycji pola.

  committed Dec 6, 2011
Commits on Dec 5, 2011
 1. Poprawka, by w przypadku niemożności wypełnienia krzyżówki w strategi…

  …i Simple rzucać wyjątek.
  committed Dec 5, 2011
 2. Dodanie zakresu długości słów krzyżówki na podstawie bazy danych i pr…

  …zerobienie SimpleStrategy tak, żeby działała z numerkami i wyjątkami.
  committed Dec 5, 2011
Commits on Dec 4, 2011
 1. Dodanie numerków do krzyżówki - zepsucie SimpleStrategy. Zmiana zakre…

  …sów suwaków do wymiarów krzyżówek tak, by zawsze się mieściły bez scrolla.
  committed Dec 4, 2011
 2. Ujednolicenie oznaczeń row, col, x i y w całej aplikacji. Pierwsza pr…

  …óba drukowania krzyżówki.
  committed Dec 4, 2011
 3. Generowanie krzyżówki, wypełnianie, lista wskazówek, błędy przy wczyt…

  …ywaniu i zapisywaniu z dysku.
  committed Dec 4, 2011
 4. Kolejny milowy krok. GUI dla ustawień, rysowanie krzyżówki za pomocą …

  …jTable. NullPointery przy wybranym złym katalogu krzyżówek.
  committed Dec 4, 2011
Commits on Dec 3, 2011