Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Oct 22, 2012
 1. Poprawione stylowanie outputu.

  aenain committed Oct 22, 2012
Commits on Oct 21, 2012
 1. Aktulizacja i dopisanie dokumentacji do kodu. Usunięcie zbędnych impo…

  aenain committed Oct 21, 2012
  …rtów, zmiennych, metod.
 2. Porządki w kodzie. Nowe generowanie trace'ów w całości oparte o custo…

  aenain committed Oct 21, 2012
  …mową klasę. Współdzielenie eventów i generowanie trace'ów po symulacji.
 3. umle i javaDoc

  KaMyLuS committed Oct 21, 2012
 4. Dodanie wszystkich potrzebnych trace'ów. Wydzielenie pakietu report, …

  aenain committed Oct 21, 2012
  …w którym są zebrane potrzebne klasy.
 5. Pierwsze uruchomienie symulacji.

  aenain committed Oct 21, 2012
  Dodanie folderów dla trace'a.
  Poprawione zarządzanie trace'ami na poziomie Entity i modelu Biathlon.
  Losowy wynik strzelania zgodnie z rozkładem Bernoulliego.
  Poprawione schedule'owanie eventów (przy użyciu np. Biathlon#advanceTime).
Commits on Oct 20, 2012
 1. [WIP] Podział projektu na pakiety i klasy. Wstępna implementacja.

  aenain committed Oct 20, 2012
  Implementacja osobnych trace'ów dla każdego entity. Wywoływanie eventów po kolei. Warunek stopu na linii startu/mety.
 2. Szkielet głównej klasy modelu. Dodanie desmoj (pakiety do Source Pack…

  aenain committed Oct 20, 2012
  …ages, jar-y do Libraries).