Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1111 lines (958 sloc) 38.4 KB
program statki;
uses dos, crt;
type
shot = record { nowy typ do strzelania, y przyjmuje wartosci od A do N-tej litery, x od 1 do N }
y : char;
x : integer;
end;
tcursor = record { gdzie jest kursor? }
x, y : word;
end;
area = array['A'..'J'] of array[1..10] of char; { akwen morski :) }
areas = array[1..2] of area;
area_of_weights = array['A'..'J'] of array[1..10] of integer; { wagi na akwenie morskim }
direction = (pionowo, poziomo); { wybór kierunku, w którym chcemy umieścić statek. Lewy górny róg statku będzie określany }
locations = array[1..100] of shot; { tablica lokalizacji }
dyn_array_of_ships = array of integer;
const
N = 10; { rozmiar planszy, poki co na sztywno 10 }
M = 'J'; { największa możliwa wartość współrzędnej na osi pionowej }
normal_color = 15; { 15 - biały }
menu_color = 2; { 2 - zielony }
input_color = 14; { 14 - żółty }
action_color = 7; { 7 - jasnoszary }
greeting_color = 14; { 14 - żółty }
error_color = 4; { 4 - czerwony }
area_color = 15; { 15 - biały }
border_color = 8; { 8 - ciemnoszary }
hit_color = 4; { 4 - czerwony }
ship_color = 15; { 2- zielony }
miss_color = 7; { 7 - jasnoszary }
width_between_areas = 10; { ilość spacji między dwoma tabelami }
ships : array[1..5] of integer = (5,4,3,3,2); { możliwe statki do wyboru }
default_mark = ' '; { znacznik pustego pola na planszy }
ship_mark = '#'; { znacznik statku na planszy }
hit_mark = 'X'; { znacznik trafienia na planszy }
miss_mark = 'O'; { znacznik pudła na planszy }
{ weights : array[0..5] of integer = (-1,0,1,2,3,4); } { wagi pól, czyli gdzie najlepiej strzelać, -1 - trafienie, 0 - na pewno nie ma statków, im więcej, tym lepiej! }
initial_max_weight = 2; { maksymalna wartość wagi w tablicy initial_weights }
initial_weights : area_of_weights = ((1,1,1,1,1,1,1,1,1,1),
(1,2,1,1,2,1,1,1,2,1),
(1,1,2,1,1,1,2,1,1,1),
(1,1,1,1,1,2,1,1,1,1),
(1,1,2,1,2,1,1,2,1,1),
(1,2,1,2,1,2,1,1,1,1),
(1,1,1,1,2,1,2,2,1,1),
(1,1,1,2,1,1,1,1,1,1),
(1,2,1,1,1,2,1,1,2,1),
(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)); { początkowe wagi pól akwenu, czyli gdzie najczęściej są statki }
var
state : integer; { stan programu: 0 - brak rozgrywki, 1 - gracz vs cpu, 2 - cpu vs cpu }
{ target : shot; } { miejsce, w ktore chcemy strzelic }
choice : char; { ostatnio nacisnieŧy klawisz do obslugi menu }
{ tablice z przedrostkiem player1 odnosza sie do pierwszego zawodnika, czy to cpu1 czy playera.
ships_on_area - plansza widziana przez danego gracza z jego własnymi statkami i strzałami przeciwnika.
shots_on_area - plansza widziana przez danego gracza z jego własnymi strzałami }
player1_ships_on_area, player2_ships_on_area, player1_shots_on_area, player2_shots_on_area : area;
player1_weights, player2_weights : area_of_weights; { akweny z podanymi wagami poszczególnych pól, one będą się zmieniać wraz z postępem rozgrywki }
player1_max_weight, player2_max_weight : integer; { przechowują maksymalną wartość wagi na akwenie }
player1_number_of_hits, player2_number_of_hits : integer; { ilości trafień w statki przeciwników }
win_if : integer; { wygrana, gdy trafi wszystkie statki, inaczej: suma długości statków }
cursor : tcursor; { gdzie jest kursor?! }
drawings : tcursor; { gdzie rysować tablice? }
player1_last_shot, player2_last_shot : shot; { ostatnie strzały obu graczy - do kolorowania pól }
player1_last_hit, player2_last_hit : shot; { ostatnie trafienia poszczególnych graczy }
player1_sunken, player2_sunken : boolean; { czy dany gracz ostatnio zatopił statek? }
player1_remain_ships_to_sink, player2_remain_ships_to_sink : dyn_array_of_ships; { pozostałe statki do zestrzelenia każdego z graczy }
wait : boolean; { musi czekać z wczytywaniem znaku, żeby oczyścić bufor }
is_it_really_beginning_of_game, areas_are_still_visible : boolean;
procedure clearline(x, y : word);
forward;
procedure clearlines(x, y, how_many_lines : word);
forward;
{ BLOCK1: PART! funkcje wypisujące różne rzeczy ;) }
{ METHOD: setting_ship_actions - wyswietlanie komunikatow odnosnie ustawiania statkow w zaleznosci od etapu:
wybor wspolrzednych - 1, wybor kierunku - 2
i długości statku (drugi parametr) }
procedure setting_ship_actions(param : integer; length : integer);
begin
textcolor(action_color);
if (param = 1) then begin
clearlines(2, 25, 5);
write('Podaj współrzędne lewego górnego rogu statku o długości ', length);
gotoxy(2, 26);
end else begin
gotoxy(2, 27);
write('Wybierz kierunek: ');
textcolor(normal_color);
write('1. ');
textcolor(7);
write('poziomo ');
textcolor(normal_color);
write('2. ');
textcolor(7);
write('pionowo');
gotoxy(2, 28);
end;
textcolor(input_color);
end;
{ METHOD:HELPER: print_head_of_area - wypisuje nagłówek tabeli podaną ilość razy }
procedure print_head_of_area(how_many_times : integer);
var i, x : integer;
begin
gotoxy(2,2);
drawings.x := 2;
drawings.y := 2;
textcolor(area_color);
for i := 1 to how_many_times do begin
textcolor(border_color);
write(' |');
for x := 1 to N do begin
textcolor(area_color);
write(x:2);
textcolor(border_color);
write('|');
end;
if (i < how_many_times) then write('':width_between_areas);
end;
gotoxy(2,3);
drawings.x := 2;
drawings.y := 3;
textcolor(normal_color);
end;
{ METHOD:HELPER: print_horizontal_border - wypisuje poziome kreski dla żądanej ilości tabel }
procedure print_horizontal_border(how_many_times : integer);
var i : integer;
begin
textcolor(border_color);
gotoxy(drawings.x, drawings.y);
for i := 1 to how_many_times do begin
write(' -------------------------------');
if (i < how_many_times) then write('':width_between_areas);
end;
inc(drawings.y);
gotoxy(drawings.x,drawings.y);
textcolor(normal_color);
end;
{ METHOD:HELPER: print_only_areas - wypisuje całe tablice bez nagłówków }
procedure print_only_areas(how_many_areas : integer; plansze : areas);
var
y : char;
x, i : integer;
begin
textcolor(border_color);
gotoxy(2,4);
for y:= 'A' to M do begin
for i := 1 to how_many_areas do begin
textcolor(area_color);
write(y:2);
textcolor(border_color);
write('|');
for x := 1 to N do begin
textcolor(miss_color);
if(plansze[i][y][x] = ship_mark) then textcolor(ship_color);
if(plansze[i][y][x] = hit_mark) then textcolor(hit_color);
if (i = 1) then begin
if (x = player2_last_shot.x) and (y = player2_last_shot.y) then textcolor(greeting_color);
end else begin
if (x = player1_last_shot.x) and (y = player1_last_shot.y) then textcolor(greeting_color);
end;
write(plansze[i][y][x], plansze[i][y][x]);
textcolor(border_color);
write('|');
end;
if (i < how_many_areas) then write('':width_between_areas);
end;
inc(drawings.y);
print_horizontal_border(how_many_areas);
end;
textcolor(normal_color);
end;
{ METHOD: print_area - rysowanie planszy gracza podczas dodawania statków }
procedure print_area(plansza : area);
var plansze : areas;
begin
plansze[1] := player1_ships_on_area;
print_head_of_area(1); { nagłówek tabeli }
print_horizontal_border(1); { podkreślenie nagłówka tabeli }
print_only_areas(1, plansze); { zawartość tabeli }
end;
{ METHOD: print_two_areas - rysuje dwie tabele obok siebie }
procedure print_two_areas(plansza1 : area; plansza2 : area);
var plansze : areas;
begin
plansze[1] := plansza1;
plansze[2] := plansza2;
print_head_of_area(2); { wypisuje nagłówki +2+ tabel }
print_horizontal_border(2); { wypisuje poziome kreski dla +2+ tabel }
print_only_areas(2, plansze); { wypisuje tylko zawartość tabel + lewą kolumnę z literami }
end;
{ METHOD: error_wrong_place_for_ship - wyświetlenie komunikatu, że statek nie może zostać tam umieszczony }
procedure error_wrong_place_for_ship;
begin
textcolor(error_color);
clearline(2, 30);
write('Statek nie może zostać umieszczony w podanym miejscu.');
textcolor(normal_color);
end;
{ BLOCK4: funkcje dotyczace strzelania, konwersji stringów na współrzędne itd. }
{ METHOD: string_to_location - konwersja stringa do rekordu typu shot, który odpowiada polu na planszy }
function string_to_location(target : string):shot;
var
location : shot;
y : char;
x : integer;
begin
y := upcase(target[1]);
if (y < 'A') then begin y := 'A' end;
if (y > M) then begin y := M end;
delete(target, 1, 1);
val(target, x);
if (x < 1) then begin x := 1 end;
if (x > N) then begin x := N end;
location.y := y;
location.x := x;
string_to_location := location;
end;
{ BLOCK3: funkcje dotyczace rozpoczynania, kontynuowania badz konczenia rozgrywki:
init_weights, init_areas, init_hits, new_game, next_move, break_game, set_player_ships, place_ship }
{ METHOD: init_ships - początkowe ustawienie tablic z pozostałymi statkami obu graczy }
procedure init_ships;
var
i : integer;
begin
for i := 0 to length(ships) - 1 do begin
setlength(player1_remain_ships_to_sink, i + 1);
setlength(player2_remain_ships_to_sink, i + 1);
player1_remain_ships_to_sink[i] := ships[i + 1];
player2_remain_ships_to_sink[i] := ships[i + 1];
end;
player1_last_hit.x := 0; { poza akwenem - wartownik }
player1_last_hit.y := 'A';
player2_last_hit.x := 0;
player2_last_hit.y := 'A';
player1_sunken := false;
player2_sunken := false;
end;
{ METHOD: init_weights - początkowe wypełnienie akwenów wagami - do algorytmu wyboru pól do strzelania }
procedure init_weights;
begin
if (state = 2) then begin
player1_weights := initial_weights;
player1_max_weight := initial_max_weight;
end;
player2_weights := initial_weights;
player2_max_weight := initial_max_weight;
end;
{ METHOD: init_areas - początkowe wypełnie akwenów domyślnym znakiem }
procedure init_areas;
var
y : char;
x : integer;
begin
for y := 'A' to M do begin
for x := 1 to N do begin
player1_ships_on_area[y][x] := default_mark;
player2_ships_on_area[y][x] := default_mark;
player1_shots_on_area[y][x] := default_mark;
player2_shots_on_area[y][x] := default_mark;
end;
end;
end;
{ METHOD: init_hits - ustawienie ilości trafień we wrogie statki dla obu graczy na zero }
procedure init_hits;
var
ship : integer;
begin
player1_number_of_hits := 0;
player2_number_of_hits := 0;
win_if := 0;
for ship := low(ships) to high(ships) do begin
inc(win_if, ships[ship]);
end;
end;
{ METHOD: place_ship - ustawia statek w wybranym miejscu (wsp + kierunek + długość) i zwraca 1 jeśli sie udało to zrobić lub 0 jeśli nie }
function place_ship(location : shot; kierunek : direction; length : integer; var player_ships_on_area: area):integer;
var
y_start, y_stop, y : char;
x_start, x_stop, x : integer;
begin
if(location.y < 'A') or (location.x < 1) then begin { statek zaczyna się poza planszą }
place_ship := 0;
exit;
end;
if(kierunek = poziomo) then begin { statek ustawiany poziomo }
if(location.x + length - 1 > N) or (location.y > M) then begin { statek kończy się poza planszą }
place_ship := 0;
exit;
end;
end else begin
if(location.x > N) or (chr(ord(location.y) + length - 1) > M) then begin { statek kończy się poza planszą }
place_ship := 0;
exit;
end;
end;
{ ustawienie prostokąta dookoła statku, który trzeba sprawdzić, czy jest pusty }
y_start := chr(ord(location.y) - 1); { poprzedni znak }
x_start := location.x - 1;
if (kierunek = pionowo) then begin { statek pionowo }
y_stop := chr(ord(location.y) + length);
x_stop := location.x + 1;
end else begin { statek poziomo }
y_stop := chr(ord(location.y) + 1);
x_stop := location.x + length;
end;
if (y_start < 'A') then y_start := 'A'; { przypadek, gdy statek styka się z górną krawędzią planszy }
if (x_start < 1) then x_start := 1; { przypadek, gdy statek styka się z lewą krawędzią planszy }
if (y_stop > M) then y_stop := M; { przypadek, gdy statek styka się z dolną krawędzią planszy }
if(x_stop > N) then x_stop := N; { przypadek, gdy statek styka się z prawą krawędzia planszy }
{ sprawdzenie, czy wszystkie pola dookoła statku są wolne i czy pola pod statek też są wolne, i jeśli tak, to ich wypełnienie }
for y := y_start to y_stop do begin
for x := x_start to x_stop do begin
if (player_ships_on_area[y][x] <> default_mark ) then begin { znak na polu jest różny od domyślnego (oznaczającego pole bez statku) }
place_ship := 0;
exit;
end;
end;
end;
{ pola są puste, można umieścić statek }
if (kierunek = pionowo) then begin
for y := location.y to chr(ord(location.y) + length - 1) do begin
player_ships_on_area[y][location.x] := ship_mark;
end;
end else begin
for x := location.x to (location.x + length - 1) do begin
player_ships_on_area[location.y][x] := ship_mark;
end;
end;
place_ship := 1; { umieszczenie statku powiodło się ;) }
end;
{ METHOD: obsługa ustawiania statków gracza }
procedure set_player_ships;
var
i : integer;
target : string; { string postaci: A10 }
wanted_direction : char; { określenie kierunku 1 - poziomo, 2 - pionowo }
location : shot; { przetworzona wspolrzedna lewego gornego rogu statku }
kierunek : direction; { określenie kierunku w postaci: poziomo, pionowo - enum }
placed : integer; { sprawdzenie, czy statek udalo sie umiescic }
begin
print_area(player1_ships_on_area); { rysowanie planszy gracza }
clearline(8,41);
for i := 1 to 5 do begin { na sztywno ustawiona ilość statków - 5 }
placed := 0; { false, nie udalo sie jeszcze umiescic statku }
repeat { próbuje umieścić statek tak długo, aż mu się uda }
setting_ship_actions(1, ships[i]); { drugi parametr - długość statku }
readln(target); { wczytanie współrzędnych }
clearline(2, 30);
gotoxy(2, 27);
location := string_to_location(target); { wybór lokalizacji lewego górnego rogu statku }
setting_ship_actions(2, 0);
{ wybór kierunku, w którym chcemy umieścić statek. Lewy górny róg statku będzie określany }
wanted_direction := readkey;
textcolor(normal_color);
if (wanted_direction = '1') then begin { ustawienie kierunku }
kierunek := poziomo;
end else begin
kierunek := pionowo;
end;
if (place_ship(location, kierunek, ships[i], player1_ships_on_area) = 1) then begin { osatni parametr to plansza ze statkami gracza }
placed := 1; { udało się umieścić statek }
end else begin
error_wrong_place_for_ship;
end;
print_area(player1_ships_on_area); { wypisanie planszy }
until(placed = 1);
end;
textcolor(input_color);
gotoxy(2, 25);
end;
{ METHOD: set_cpu_ships - zarzadza ustawianiem statkow dla komputera }
procedure set_cpu_ships(player : integer);
var
i : integer;
wanted_direction : integer; { określenie kierunku 1 - poziomo, 2 - pionowo }
location : shot; { przetworzona wspolrzedna lewego gornego rogu statku }
kierunek : direction; { określenie kierunku w postaci: poziomo, pionowo - enum }
placed : integer; { sprawdzenie, czy statek udalo sie umiescic }
begin
for i := 1 to 5 do begin { na sztywno ustawiona ilość statków - 5 }
placed := 0; { false, nie udalo sie jeszcze umiescic statku }
repeat { próbuje umieścić statek tak długo, aż mu się uda }
{ ustawienie pseudolosowo współrzędnych statku }
location.y := chr(ord('A') + random(ord(M) - ord('A') + 1)); { wybór lokalizacji lewego górnego rogu statku, wartość z 'A'..M }
location.x := 1 + random(N); { wartość z 1..N }
{ wybór kierunku, w którym zostanie umieszczony statek. Lewy górny róg statku będzie określany }
wanted_direction := random(2) + 1; { 1 lub 2 }
if (wanted_direction = 1) then kierunek := poziomo { ustawienie kierunku }
else kierunek := pionowo;
if (player = 1) then begin
if (place_ship(location, kierunek, ships[i], player1_ships_on_area) = 1) then placed := 1; { ostatni parametr to plansza ze statkami gracza: 1 lub 2; udało się umieścić statek }
end else begin
if (place_ship(location, kierunek, ships[i], player2_ships_on_area) = 1) then placed := 1;
end;
until(placed = 1);
end;
end;
procedure new_game; { uniknięcie zapętlenia }
forward;
procedure menu;
forward;
procedure actions_game; { again }
forward;
{ BLOCK1: PART! }
{ METHOD: choose_location_action - metoda wyświetlająca komunikat tuż przed oddaniem strzału }
procedure choose_location_action;
begin
textcolor(action_color);
clearlines(2, 25, 5);
write('Podaj współrzędne, gdzie chcesz strzelić');
gotoxy(2, 26);
textcolor(normal_color);
end;
{ METHOD: error_dont_shoot_twice_the_same_place - metoda wyświetlająca komunikat o próbie ponownego strzału
w to samo miejsce. }
procedure error_dont_shoot_twice_the_same_place;
begin
textcolor(error_color);
clearline(2, 30);
write('Już oddałeś strzał w to miejsce. Spróbuj w inne.');
gotoxy(2,25);
textcolor(normal_color);
end;
{ METHOD: you_hit_the_ship - metoda wyświetlająca komunikat o trafieniu we wrogi okręt. }
procedure you_hit_the_ship;
begin
textcolor(greeting_color);
clearline(2, 30);
writeln('Trafiłeś wrogi okręt! Doskonale!');
gotoxy(2,25);
textcolor(normal_color);
end;
{ METHOD: you_missed_the_ship - metoda wyświetlająca komunikat w przypadku spudłowania. }
procedure you_missed_the_ship;
begin
textcolor(greeting_color);
clearline(2, 30);
writeln('Niestety nie trafiłeś w żaden okręt.');
gotoxy(2,25);
textcolor(normal_color);
end;
{ METHOD: someone_win_the_game - metoda wyświetlająca komunikat o zwycięstwie jednego z graczy. }
procedure someone_win_the_game(player : integer);
begin
textcolor(greeting_color);
clearline(2, 30);
if (state = 1) then begin
if (player = 1) then begin
write('Właśnie zniszczyłeś flotę przeciwnika! Gratulacje!');
end else begin
write('Niestety Twoja flota została zniszczona.');
end;
end else begin
write('Zwyciężył gracz nr ', player);
end;
gotoxy(2, 25);
textcolor(normal_color);
end;
{ BLOCK3: PART! }
{ METHOD: shoot_player - metoda strzelająca :) zaznacza trafienie bądź pudło na odpowiednich tablicach obu playerów }
procedure shoot_player;
var
target : string;
location : shot;
shooted : integer; { czy udało się oddać strzał? }
begin
choose_location_action;
shooted := 0; { nie został jeszcze oddany strzał w tej turze. }
clearline(8,41);
gotoxy(2, 26);
repeat { próbuj strzelać, aż strzelisz w pole, w które nie strzelałeś jeszcze }
textcolor(input_color);
readln(target);
textcolor(7);
location := string_to_location(target);
player1_last_shot := location; { ostatnio oddany strzał playera }
if (player1_shots_on_area[location.y][location.x] <> default_mark) then begin
error_dont_shoot_twice_the_same_place; { oddano już strzał w to miejsce }
end else begin
if (player2_ships_on_area[location.y][location.x] = ship_mark) then begin { trafiono statek }
player1_shots_on_area[location.y][location.x] := hit_mark; { w tablicy strzałów gracza ustawia znacznik trafienia }
player2_ships_on_area[location.y][location.x] := hit_mark; { w tablicy statków playera2 ustawia znacznik trafienia }
inc(player1_number_of_hits); { zwiększa ilość trafień gracza }
you_hit_the_ship;
end else begin { spudłowano }
player1_shots_on_area[location.y][location.x] := miss_mark; { w tablicy strzałów gracza ustawia znacznik pudła }
player2_ships_on_area[location.y][location.x] := miss_mark; { w tablicy statków playera2 ustawia znacznik pudła }
you_missed_the_ship;
end;
shooted := 1;
end;
until(shooted = 1);
end;
procedure update_info_about_sinking(var player_weights : area_of_weights; current_shot : shot; var last_hit : shot; if_hit : boolean; var player_sunken : boolean; var remain_ships : dyn_array_of_ships);
var
in_which_direction : integer;
current, prev : shot;
i, length_of_ship, max_length_of_ship, at : integer;
x, x_next, x_prev : integer;
y, y_next, y_prev : char;
begin
x := current_shot.x;
y := current_shot.y;
x_next := x + 1;
x_prev := x - 1;
y_next := chr(ord(y) + 1);
y_prev := chr(ord(y) - 1);
in_which_direction := 0;
if (y_prev >= 'A') and (player_weights[y_prev][x] = -1) then in_which_direction := 1; { do góry }
if (x_next <= N) and (player_weights[y][x_next] = -1) then in_which_direction := 2; { w prawo }
if (y_next <= M) and (player_weights[y_next][x] = -1) then in_which_direction := 3; { w dół }
if (x_prev >= 1) and (player_weights[y][x_prev] = -1) then in_which_direction := 4; { w lewo }
length_of_ship := 0;
max_length_of_ship := 0;
at := -1;
for i := low(remain_ships) to high(remain_ships) do begin
if (remain_ships[i] > max_length_of_ship) then begin
at := i;
max_length_of_ship := remain_ships[i]; { najdłuższy statek, jaki pozostał do zestrzelenia }
end;
end;
if not (if_hit) then begin { pudło }
in_which_direction := 0;
if not (player_sunken) and (last_hit.x > 0) then begin
if (current_shot.y < last_hit.y) and (current_shot.x = last_hit.x) and (player_weights[y_next][x] = -1) then in_which_direction := 3;
if (current_shot.y > last_hit.y) and (current_shot.x = last_hit.x) and (player_weights[y_prev][x] = -1) then in_which_direction := 1;
if (current_shot.x < last_hit.x) and (current_shot.y = current_shot.y) and (player_weights[y][x_next] = -1) then in_which_direction := 2;
if (current_shot.x > last_hit.x) and (current_shot.y = current_shot.y) and (player_weights[y][x_prev] = -1) then in_which_direction := 4;
end else player_sunken := false;
prev := current_shot;
current := prev;
end else begin { trafienie }
current := last_hit;
prev := current;
end;
case in_which_direction of
1 : begin
if (if_hit) then prev.y := succ(prev.y)
else current.y := pred(current.y);
while (current.y >= 'A') and (player_weights[current.y][current.x] = -1) do begin
current.y := pred(current.y);
inc(length_of_ship);
end;
end;
2 : begin
if (if_hit) then dec(prev.x)
else inc(current.x);
while (current.x <= N) and (player_weights[current.y][current.x] = -1) do begin
inc(current.x);
inc(length_of_ship);
end;
end;
3 : begin
if (if_hit) then prev.y := pred(prev.y)
else current.y := succ(current.y);
while (current.y <= M) and (player_weights[current.y][current.x] = -1) do begin
current.y := succ(current.y);
inc(length_of_ship);
end;
end;
4 : begin
if (if_hit) then inc(prev.x)
else dec(current.x);
while (current.x >= 1) and (player_weights[current.y][current.x] = -1) do begin
dec(current.x);
inc(length_of_ship);
end;
end;
end;
if (length_of_ship >= max_length_of_ship) and (at >= 0) and (in_which_direction > 0) then begin { wystrzelano najdłuższy okręt }
remain_ships[at] := 0;
player_sunken := true;
if (current.x >= 1) and (current.x <= N) and (current.y >= 'A') and (current.y <= M) and (player_weights[current.y][current.x] > 0) then player_weights[current.y][current.x] := 0;
if (prev.x >= 1) and (prev.x <= N) and (prev.y >= 'A') and (prev.y <= M) and (player_weights[prev.y][prev.x] > 0) then player_weights[prev.y][prev.x] := 0;
end;
end;
{ METHOD: update_weights - metoda, która aktualizuje wagi w tablicy danego playera w zależności od ostatniego strzału i jego powodzenia }
procedure update_weights(var player_weights : area_of_weights; var player_last_hit : shot; var player_max_weight : integer; player : integer; location : shot; skutek : string);
var
y : char;
x : integer;
any_change : integer; { sprawdzenie, czy w którekolwiek pole w tabeli wag wpisano 3 }
begin
any_change := 0;
y := location.y;
x := location.x;
player_weights[y][x] := 0; { żeby nie strzelać drugi raz w to samo miejsce }
if (skutek = 'hit') then begin
player_weights[y][x] := -1; { trafienie oznaczmy jako -1 }
player_last_hit := location; { update ostatniego trafienia }
case player of
1 : update_info_about_sinking(player1_weights, location, player1_last_hit, true, player1_sunken, player1_remain_ships_to_sink);
2 : update_info_about_sinking(player2_weights, location, player2_last_hit, true, player2_sunken, player2_remain_ships_to_sink);
end;
{ przypadek 1. to pierwszy strzał w rejonie, wówczas:
pionowe i poziome pola przystające ustawiasz na 3,
skośne na 0 }
{ przypadek 2. to drugi strzał w rejonie, wówczas:
na skos zeruje, poziomo i pionowo: jeżeli 0, to zostawia, jeżeli nie, to 3 }
{ miejsce trafienia ustawić na 0 }
{ 1 2 3
8 X 4
7 6 5 reprezentacja pól dookoła trafionego ostatnio pola }
if (location.y > 'A') and (location.x > 1) then begin { #1 }
y := pred(location.y);
x := location.x - 1;
if (player_weights[y][x] > 0) then player_weights[y][x] := 0;
end;
if (location.y > 'A') and (location.x < N) then begin { #3 }
y := pred(location.y);
x := location.x + 1;
if (player_weights[y][x] > 0) then player_weights[y][x] := 0;
end;
if (location.y < M) and (location.x < N) then begin { #5 }
y := succ(location.y);
x := location.x + 1;
if (player_weights[y][x] > 0) then player_weights[y][x] := 0;
end;
if (location.y < M) and (location.x > 1) then begin { #7 }
y := succ(location.y);
x := location.x - 1;
if (player_weights[y][x] > 0) then player_weights[y][x] := 0;
end;
if (location.x > 1) then begin { #8 }
y := location.y;
x := location.x - 1;
if(player_weights[y][x] > 0) then begin player_weights[y][x] := 3; any_change := 1; end;
end;
if (location.x < N) then begin { #4 }
y := location.y;
x := location.x + 1;
if(player_weights[y][x] > 0) then begin player_weights[y][x] := 3; any_change := 1; end;
end;
if (location.y > 'A') then begin { #2 }
y := pred(location.y);
x := location.x;
if(player_weights[y][x] > 0) then begin player_weights[y][x] := 3; any_change := 1; end;
end;
if (location.y < M) then begin { #6 }
y := succ(location.y);
x := location.x;
if(player_weights[y][x] > 0) then begin player_weights[y][x] := 3; any_change := 1; end;
end;
if (any_change > 0) then player_max_weight := 3; { w przynajmniej jedno pole wpisano 3, więc jest to najwyższa waga w tabeli playera1 }
end else begin
case player of
1 : update_info_about_sinking(player1_weights, location, player1_last_hit, false, player1_sunken, player1_remain_ships_to_sink);
2 : update_info_about_sinking(player2_weights, location, player2_last_hit, false, player2_sunken, player2_remain_ships_to_sink);
end;
end;
end;
{ METHOD: shoot_cpu - metoda, która umożliwia strzelanie komputerowi. Bazuje na wagach podczas wyboru miejsca oddania strzału. }
procedure shoot_cpu(player : integer);
var
location : shot;
y : char;
x, i : integer;
best_locations : locations; { tablica lokalizacji o najwyższych wagach }
weights : area_of_weights; { plansza wypełniona wagami. Zostaje jej przypisana tablica z wagami wybranego gracza }
max_weight : integer; { zostaje jej przypisana największa waga z tablicy wag danego gracza }
count_locations : integer; { ilość lokalizacji o najwyższej wadze }
begin
if(state = 2) then delay(100);
if (player = 1) then begin { przypisanie odpowiednich zmiennych w zależności od tego, do którego gracza mają się odnosić }
max_weight := player1_max_weight;
weights := player1_weights;
end else begin
max_weight := player2_max_weight;
weights := player2_weights;
end;
repeat { w przypadku, gdy dla danej maksymalnej wagi nie znajdzie pól, musi zmniejszyć wartość tej wagi }
count_locations := 0;
for y := 'A' to M do begin { wybranie najlepszych lokalizacji dla danego gracza na podstawie jego tablicy wag }
for x:= 1 to N do begin
if (weights[y][x] = max_weight) then begin
location.y := y;
location.x := x;
inc(count_locations);
best_locations[count_locations] := location;
end;
end;
end;
if(count_locations = 0) then begin { nie znaleziono żadnych pól o zadanej wadze }
if (player = 1) then begin
if (player1_max_weight > 1) then dec(player1_max_weight);
max_weight := player1_max_weight;
end else begin
if (player2_max_weight > 1) then dec(player2_max_weight);
max_weight := player2_max_weight;
end;
end;
until(count_locations > 0);
i := 1 + random(count_locations); { losowe wybranie indeksu jednego z kilku miejsc najlepszych do strzelania }
location := best_locations[i]; { tam będziemy strzelać }
if (player = 1) then begin { strzelał pierwszy gracz }
player1_last_shot := location; { ostatni oddany strzał przez tego gracza }
if (player2_ships_on_area[location.y][location.x] = ship_mark) then begin { trafienie statku należącego do drugiego gracza }
player2_ships_on_area[location.y][location.x] := hit_mark; { przypisanie trafienia }
player1_shots_on_area[location.y][location.x] := hit_mark;
inc(player1_number_of_hits); { zwiększenie liczby trafień playera1 }
update_weights(player1_weights, player1_last_hit, player1_max_weight, 1, location, 'hit'); { aktualizacja wag w tablicy playera1, ostatni parametr oznacza trafienie }
end else begin { pudło pierwszego gracza }
player2_ships_on_area[location.y][location.x] := miss_mark; { przypisanie pudła }
player1_shots_on_area[location.y][location.x] := miss_mark;
update_weights(player1_weights, player1_last_hit, player1_max_weight, 1, location, 'miss'); { aktualizacja wag w tablicy playera1, ostatni parametr oznacza pudło }
end;
end else begin { strzelał drugi gracz }
player2_last_shot := location; { ostatni oddany strzał przez tego gracza }
if (player1_ships_on_area[location.y][location.x] = ship_mark) then begin { trafienie statku należącego do pierwszego gracza }
player1_ships_on_area[location.y][location.x] := hit_mark; { przypisanie trafienia }
player2_shots_on_area[location.y][location.x] := hit_mark;
inc(player2_number_of_hits); { zwiększenie liczby trafień playera2 }
update_weights(player2_weights, player2_last_hit, player2_max_weight, 2, location, 'hit'); { aktualizacja wag w tablicy playera2, ostatni parametr oznacza trafienie }
end else begin { pudło drugiego gracza }
player1_ships_on_area[location.y][location.x] := miss_mark; { przypisanie pudła }
player2_shots_on_area[location.y][location.x] := miss_mark;
update_weights(player2_weights, player2_last_hit, player2_max_weight, 2, location, 'miss'); { aktualizacja wag w tablicy playera2, ostatni parametr oznacza pudło }
end;
end;
end;
{ BLOCK1: PART! }
{ METHOD: clearline - czyszczenie danej linii i powrót na jej początek }
procedure clearline(x, y : word);
begin
gotoxy(x, y);
write('':(80 - x));
gotoxy(x, y);
end;
{ METHOD: clearlines - czyszczenie kilku linii na raz i powrót na początek bloku }
procedure clearlines(x, y, how_many_lines : word);
var
row : integer;
begin
gotoxy(x, y);
for row := 1 to how_many_lines do begin
gotoxy(x, y + row - 1);
write('':(80 - x));
end;
gotoxy(x, y);
end;
{ METHOD: actions - wyswietlanie mozliwych akcji w zaleznosci od stanu programu:
0 - wyswietla mozliwosc wyboru trybu gry }
procedure actions;
var
good_choice : boolean;
begin
if (state = 0) then begin
gotoxy(2, 41);
clearline(2, 41);
textcolor(greeting_color);
write('Menu: ');
textcolor(normal_color);
write('1. ');
textcolor(7);
write('Gracz vs Komputer ');
textcolor(normal_color);
write('2. ');
textcolor(7);
write('Komputer vs Komputer ');
textcolor(normal_color);
write('0. ');
textcolor(7);
write('Zakończ ');
gotoxy(2, 2);
textcolor(input_color);
repeat
good_choice := false;
choice := readkey;
case choice of
'1': begin state := 1; good_choice := true; end;
'2': begin state := 2; good_choice := true; end;
'0': begin clrscr; halt; end;
end;
until (good_choice);
new_game;
end;
textcolor(normal_color);
end;
{ BLOCK3: PART! }
{ METHOD: next_move - umożliwia graczowi wykonanie ruchu, następnie ruch wykonuje drugi gracz (komputer) i wówczas stan jest pokazywany }
procedure next_move;
var winner : integer;
begin
if (state = 1) then begin { ruch playera1 }
shoot_player;
end else begin
shoot_cpu(1); { player1 jeśli jest cpu, to wykonuje ruch }
end;
shoot_cpu(2); { player2 wykonuje ruch }
if (state = 1) then begin { rysuje tablice }
print_two_areas(player1_ships_on_area, player1_shots_on_area);
end else begin
print_two_areas(player1_ships_on_area, player2_ships_on_area);
end;
if (state = 2) then delay(100);
if ((player1_number_of_hits >= win_if) or (player2_number_of_hits >= win_if)) then begin { sprawdzenie, czy ktoś już wygrał }
winner := 1; { założenie, że wygrał pierwszy gracz }
if (player2_number_of_hits > player1_number_of_hits) then winner := 2; { sprawdzenie, czy może jednak nie wygrał gracz drugi. Tak, brakuje operatora trójargumentowego. }
someone_win_the_game(winner); { informacja o tym, że ktoś wygrał. parametr - numer gracza, ktory jest zwyciezca }
areas_are_still_visible := true;
state := 0;
wait := false;
actions_game; { powrót do menu głównego poprzez metodę actions_game, żeby uniknąć niepotrzebnego forwardowania }
end else begin
actions_game;
end;
end;
{ METHOD: first_move - dokładnie to samo co next_move, tylko jeszcze na początku rysuje tabele }
procedure first_move;
begin
{ rysuje tablice }
if (state = 1) then print_two_areas(player1_ships_on_area, player1_shots_on_area);
if (state = 2) then begin
if (keypressed) then begin state := 0; wait := true; menu; end
else next_move;
end else begin
clearlines(2, 27, 5);
next_move; { następny ruch }
end;
end;
{ BLOCK1: PART! - wypisywanie menu podczas gry }
{ METHOD: menu - wyswietlanie menu w zaleznosci od stanu programu }
procedure menu;
var
good_choice : boolean;
begin
textcolor(greeting_color);
gotoxy(2, 41);
clearline(2, 41);
write('Menu: ');
textcolor(normal_color);
write('1. ');
textcolor(7);
write('Nowa gra ');
textcolor(normal_color);
write('0. ');
textcolor(7);
write('Zakończ ');
gotoxy(2, 2);
textcolor(input_color);
if (areas_are_still_visible) then gotoxy(2, 27);
if (wait) then begin
readkey;
wait := false;
end;
repeat
good_choice := false;
choice := readkey;
case choice of
'1': begin good_choice := true; clearlines(2, 2, 30); actions; end;
'0': begin clrscr; halt; end;
end;
until (good_choice);
textcolor(normal_color);
end;
{ METHOD: actions_game - wyświetla menu podczas trwania rozgrywki }
procedure actions_game;
var
good_choice : boolean;
begin
if (state = 2) then begin
delay(500);
if (keypressed) then begin state := 0; clearlines(1, 1, 40); areas_are_still_visible := false; wait := true; menu; end
else begin
if (is_it_really_beginning_of_game) then begin
textcolor(greeting_color);
gotoxy(2, 41);
clearline(2, 41);
write('Menu: ');
textcolor(7);
write('Naciśnij dowolny klawisz, żeby przerwać rozgrywkę ');
gotoxy(2, 23);
is_it_really_beginning_of_game := false;
end;
first_move;
end;
end else begin
if (state <> 0) then begin
textcolor(greeting_color);
gotoxy(2, 41);
clearline(2, 41);
write('Menu: ');
textcolor(normal_color);
write('1. ');
textcolor(7);
if (state = 1) then write('Wykonaj ruch ')
else write('Następny ruch ');
textcolor(normal_color);
write('2. ');
textcolor(7);
write('Przerwij rozgrywkę ');
textcolor(normal_color);
write('0. ');
textcolor(7);
write('Zakończ ');
clearlines(2, 25, 5);
textcolor(input_color);
repeat
good_choice := false;
choice := readkey;
case choice of
'1': first_move;
'2': begin
good_choice := true;
state := 0;
{ clrscr; }
clearlines(1, 1, 40);
areas_are_still_visible := false;
wait := false;
menu;
end;
'0' : begin clrscr; halt; end;
end;
until (good_choice);
end else begin { przypadek, gdy gra się właśnie skończyła }
menu;
end;
end;
textcolor(normal_color);
end;
{ BLOCK3: PART! - funkcje dotyczace rozpoczynania, kontynuowania badz konczenia rozgrywki:
init_weights, init_areas, new_game, next_move, break_game, set_player_ships, place_ship }
{ METHOD: new_game - rozpoczecie nowej gry. w zaleznosci od stanu beda rozne opcje }
procedure new_game;
begin
init_ships;
init_weights;
init_areas;
init_hits;
is_it_really_beginning_of_game := true;
areas_are_still_visible := true;
if (state = 1) then begin
set_player_ships
end else begin
set_cpu_ships(1)
end; { ustawienie na planszy pierwszego gracza (cpu w tym wypadku) statków }
set_cpu_ships(2); { ustawienie na planszy drugiego gracza (cpu) statków }
actions_game;
end;
{ BLOCK1: wypisywanie menu, akcji, powitania }
{ METHOD: powitanie - wyswietlanie powitania po uruchomieniu programu }
procedure powitanie;
begin
clrscr;
textcolor(7);
gotoxy(2, 42);
write('Statki. Copyright 2011 Artur Hebda');
gotoxy(cursor.x, cursor.y);
end;
{ BLOCK2: main program }
begin
randomize; { uruchomienie generatora liczb pseudolosowych }
state := 0;
cursor.x := 2;
cursor.y := 2;
wait := false;
powitanie;
menu;
end.