Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Commits on May 9, 2014
 1. Create README.md

  authored
Commits on Jan 26, 2011
 1. Uproszczenie kodu w procedurach związanych ze strzelaniem - przekazyw…

  authored
  …anie referencji jako argumentów (var)
Commits on Jan 25, 2011
 1. Poprawka w copy

  authored
Commits on Jan 23, 2011
Commits on Jan 22, 2011
Commits on Dec 30, 2010
Commits on Dec 29, 2010
 1. Wybór pól do oddania strzału na podstawie wag. Dodana dynamiczna alok…

  authored
  …acja tablic z najlepszymi lokalizacjami. TODO: algorytm aktualizacji wag.
 2. Bugfixing ostatniego commita

  authored
 3. Uzupełnienie obsługi strzelania przez gracza. Dodanie warunków zakońc…

  authored
  …zenia rozgrywki i obsługi tego zdarzenia - komunikaty
 4. Wypisywanie dwóch tablic na raz, bugfixing ustawiania statków (random…

  authored
  … + ustawianie y_stop i x_stop).
 5. Dokończenie ustawiania statków na planszy, inicjalizujące wypełnianie…

  authored
  … tablic domyślnymi znakami
 6. Dodanie metod do umieszczania statków + komunikaty. TODO: dokończenie…

  authored
  … metody umieszczającej statek
Something went wrong with that request. Please try again.