Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (9 sloc) 1.43 KB
description
What to do before moving back in to stay at your home.

Ensure before moving back in

വെള്ളം തിരിച്ചു ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാത്രം വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാവു

  • വെള്ളപ്പൊക്കം മലിനമാക്കിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നന്നായി വൃത്തിയാക്കുകയും, അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ഉണക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.
  • മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വീട്ടുപകരണങ്ങളും പാത്രങ്ങളും നന്നായി കഴുകുകയും അണുവിമുക്തമാവുകയും ചെയ്യുക - തിളച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക.
  • ആവശ്യത്തിന് ടോയ്ലെറ്റ് സൌകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക

Source: https://www.getprepared.gc.ca/cnt/hzd/flds-ftr-en.aspx****

You can’t perform that action at this time.