Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (17 sloc) 1.02 KB

Essential medicines to be kept after a flood

 • അണുനാശിനി
 • പനി മരുന്നുകൾ
 • ആൻറിബയോട്ടിക്
 • ആന്റി ബാക്ടീരിയ ക്റീം
 • ആന്റി-ഫംഗൽ ക്റീം
 • വെർറ്റിഗോ മരുന്നുകൾ
 • ഒആർഎസ്സ് പാക്കറ്റുകൾ
 • പെയ്ൻ കില്ലറുകൾ
 • ഡയറിയയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ
 • ഗാസ്സിനുളള മരുന്നുകൾ
 • വയറിളക്ക മരുന്നുകൾ
 • മുഖംമൂടി
 • പഞ്ഞി കെട്ടുകൾ
 • ബ്ളീച്ചിങ് പൊടി
 • ക്ലോറിൻ പൊടി

Source

You can’t perform that action at this time.