Skip to content
Python ile Türkçe derlem hazırlama
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
veri
README.md
TODO_list.md
derlem.py
encok.txt
gamet.py
kokKelimeler.py
tarananlar.txt
trkmodul.py
turkcemi.py
turlib.py
turlibtest.py
turnet.py
txtokuyucu.py

README.md

Trderlem

Python ile Türkçe derlem hazırlama

  • Bu projede her türlü Türkçe sözcüğü ön ve son ekleriyle birlikte kapsayan ve her bir sözcüğün kullanım frekansını da içeren bir "derleme" yapacağız.

  • Projemiz herkese açık olacak.

  • Ağırlıklı olarak Python diliyle çalışacağız. Özel durumlarda başka araçlardan da yararlanabiliriz.

  • Konu "Türkçe" olduğu için açıklamaları da "özellikle" Türkçe yapacağız.

  • Çalışmalarımız 2 koldan yürüyecek: 1- Metin dosyaları üzerinden 2- İnternet üzerinden

  • Dosyalarla çalışırken "mükerrer" dosya kullanımından kaçınmak için "hash" fonksiyonlarından yararlanacağız.

Yapılacaklar

  • Yapılacaklar Listeme Buradan ulaşabilirsiniz
You can’t perform that action at this time.