GOV is a web voting system for liquid democracy
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
etc
html
lib
.gitignore
INSTALL
MYMETA.json
MYMETA.yml
Makefile.PL
README.md
TODO

README.md

gov

GOV is a web voting system for liquid democracy

This is in Swedish.

GOV är ett webbaserat röst-system för flytande demokrati.

GOV är namnet på det datorprogram som ligger bakom valsystemet. Gov är byggt på fri och öppen programvara.

Presentation från 2012: https://youtu.be/2N4nGpDXtT4

Vi valde namnet Gov för att:

  • Det finns många programvaror för valsystem. Vi behöver kunna skilja på dem.
  • Det är kort och lätt att minnas.
  • Vi vill ha något på engelska för att så många som möjligt ska kunna ta till sig och vidareutveckla programmet.
  • Det handlar om att styra, vilket är grundbetydelsen av governement.
  • Låt oss kalla det Good Online Voting.

Gov är skrivet i Perl och byggt på Ritbase som är ett ramverk utvecklat av Jonas. Programvaran går att ladda ned via ett git-arkiv.

Jonas har motiverat sina val vid utveckling med:

  • att vi så snart som möjligt får ett system som kan fungera för att visa hur vi tänkt att DD kommer att fungera i praktiken. Då menar jag inte ett färdigt eller perfekt system, utan bara något som gör att många som tittar på det ser potentialen, när de inte gjorde det innan.
  • att vi får något som fungerar internt, både för att effektivisera vår organisation, och för att få erfarenhet av hur DD fungerar i praktiken och vad som behöver förbättras.
  • att systemet hjälper partiet att växa och få fler medlemmar och därmed fler programmerare.
  • att vi slutligen innan nästa val får ett system som kommer att fungera på riktigt i beslutande församlingar.

Development

For installation, follow the instructions at: https://github.com/aigan/rdfbase6/wiki/RB-v6:-Installation

/var/www/gov should be a symlink to /usr/local/gov/html. To do that:

$ cd /var/www

(The above '$' is just a symbol of the shell prompt. You should type what comes after that.)

Remove or move the gov dir if you created it before this.

$ mv gov gov.old
$ ln -s /usr/local/gov/html gov
$ cd /usr/local

Follow the instructions located in gov/INSTALL.

Those instructuctions should be sufficient. Please ask for help if needed.