Skip to content
Permalink
Browse files

Add bulgarian language (#204)

  • Loading branch information...
MrIvanPlays authored and aikar committed Mar 28, 2019
1 parent 73ceec7 commit 3416c2e7ad0ec68cb70c53a12aefc899463eb746
@@ -76,7 +76,7 @@ public synchronized CommandOperationContext peek() {

protected boolean usePerIssuerLocale = false;
protected List<IssuerLocaleChangedCallback<I>> localeChangedCallbacks = new ArrayList<>();
protected Set<Locale> supportedLanguages = new HashSet<>(Arrays.asList(Locales.ENGLISH, Locales.GERMAN, Locales.SPANISH, Locales.FRENCH, Locales.CZECH, Locales.PORTUGUESE, Locales.SWEDISH, Locales.NORWEGIAN_BOKMAAL, Locales.NORWEGIAN_NYNORSK, Locales.RUSSIAN));
protected Set<Locale> supportedLanguages = new HashSet<>(Arrays.asList(Locales.ENGLISH, Locales.GERMAN, Locales.SPANISH, Locales.FRENCH, Locales.CZECH, Locales.PORTUGUESE, Locales.SWEDISH, Locales.NORWEGIAN_BOKMAAL, Locales.NORWEGIAN_NYNORSK, Locales.RUSSIAN, Locales.BULGARIAN));
protected Map<MessageType, MF> formatters = new IdentityHashMap<>();
protected MF defaultFormatter;
protected int defaultHelpPerPage = 10;
@@ -0,0 +1,25 @@
acf-core.permission_denied=Нямате нужните права, за да изпълните командата!
acf-core.permission_denied_parameter=Нямате нужните права, за да изпълните командата!
acf-core.error_generic_logged=Настъпи проблем, който беше записан. Съжеляваме за неудобството!
acf-core.unknown_command=Невалидна команда. За листа от команди напишете <c2>/help</c2>
acf-core.invalid_syntax=Използвай: <c2>{command}</c2> <c3>{syntax}</c3>
acf-core.error_prefix=Грешка: {message}
acf-core.error_performing_command=Съжаляваме, имаше грешка при изпълняването на тази команда!
acf-core.info_message={message}
acf-core.please_specify_one_of=Грешка: Изберете едно от (<c2>{valid}</c2>).
acf-core.must_be_a_number=Грешка: {num} трябва да е число.
acf-core.must_be_min_length=Грешка: Трябва да е поне {min} символа дълго.
acf-core.must_be_max_length=Грешка: Трябва да е най-много {max} символа дълго.
acf-core.please_specify_at_most=Грешка: Моля изберете стойност с максимум {max}.
acf-core.please_specify_at_least=Грешка: Моля изберете стойност с минимум {min}.
acf-core.not_allowed_on_console=Грешка: Конзолата не може да изпълва тази команда.
acf-core.could_not_find_player=Грешка: Не може да се намери играч с име: <c2>{search}</c2>
acf-core.no_command_matched_search=Никоя команда не се намери от <c2>{search}</c2>.
acf-core.help_page_information=- Показване страница <c2>{page}</c2> от <c2>{totalpages}</c2> (<c3>{results}</c3> резултата).
acf-core.help_no_results=Грешка: Няма повече резултати.
acf-core.help_header=<c3>=== </c3><c1>Показване помощ за </c1><c2>{commandprefix}{command}</c2><c3> ===</c3>
acf-core.help_format=<c1>{command}</c1> <c2>{parameters}</c2> <c3>{separator} {description}</c3>
acf-core.help_detailed_header=<c3>=== </c3><c1>Показване детайлна помощ за </c1><c2>{commandprefix}{command}</c2><c3> ===</c3>
acf-core.help_detailed_command_format=<c1>{command}</c1> <c2>{parameters}</c2> <c3>{separator} {description}</c3>
acf-core.help_detailed_parameter_format=<c2>{syntaxorname}</c2>: <c3>{description}</c3>
acf-core.help_search_header=<c3>=== </c3><c1>Търсени резултати за </c1><c2>{commandprefix}{command} {search}</c2><c3> ===</c3>
@@ -0,0 +1,15 @@
acf-minecraft.invalid_world=Грешка: Този world не може да бъде намерен.
acf-minecraft.you_must_be_holding_item=Грешка: Ти трябва да държиш предмет в своята ръка!.
acf-minecraft.player_is_vanished_confirm=\
Предупреждение: <c2>{vanished}</c2> е скрит. Не гърмете тяхното покритие!\n\
За да потвърдим вашето искане, добавете <c2>:confirm</c2> накрая на тяхното име.\n\
Пример: <c2>{vanished}:confirm</c2>
acf-minecraft.username_too_short=Грешка: Името е твърде кратко, трябва да е поне 3 символа.
acf-minecraft.is_not_a_valid_name=Грешка: <c2>{name}</c2> не е валидно име.
acf-minecraft.multiple_players_match=Грешка: Няколкото човека бяха открити <c2>{search}</c2> <c3>({all})</c3>, моля бъдете по-специфичен.
acf-minecraft.no_player_found_server=Няма играч с име <c2>{search}</c2> който да е в сървъра.
acf-minecraft.no_player_found_offline=Няма играч с име <c2>{search}</c2>.
acf-minecraft.no_player_found=Няма играч с име <c2>{search}</c2>.
acf-minecraft.location_please_specify_world=Грешка: Моля изберете world. Пример: <c2>world:x,y,z</c2>.
acf-minecraft.location_please_specify_xyz=Грешка: Моля спецификирайте кординати x, y и z. Пример: <c2>world:x,y,z</c2>.
acf-minecraft.location_console_not_relative=Грешка: Конзолата не може да използва кординати за локация.

0 comments on commit 3416c2e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.