Skip to content
Permalink
Browse files

-added pt-PT

-added fi-FI
  • Loading branch information...
Sopor committed Mar 22, 2019
1 parent b3952a8 commit ec3bd80c7d286af8be180605a9356b3b42b9c76b
Showing with 416 additions and 0 deletions.
  1. +209 −0 installer/pofiles/fi-FI.po
  2. +207 −0 installer/pofiles/pt-PT.po
@@ -0,0 +1,209 @@
#
# Translators:
# maksis, 2015,2019
# Night_ <night.fi@gmail.com>, 2016
# Sopor, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: AirDC++\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-24 21:02\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-28 17:21+0000\n"
"Last-Translator: maksis\n"
"Language-Team: Finnish (Finland) (http://www.transifex.com/airdcpp/airdcpp/language/fi_FI/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: fi_FI\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. RunAtFinish
#: AirDC_installscript.nsi:92
msgid "Launch AirDC++"
msgstr "Käynnistä AirDC++"

#. ^ComponentsText
#: AirDC_installscript.nsi:93
msgid "Welcome to the AirDC++ installer."
msgstr "Tervetuloa AirDC++:n asennusohjelmaan."

#. ^DirText
#: AirDC_installscript.nsi:94
msgid ""
"If you are upgrading from an older version, select the same directory where "
"your old version resides and your existing settings will be imported."
msgstr "Valitse hakemisto, jonne AirDC++ asennetaan. Jos päivität ohjelmaa, valitse sama kansio, jossa vanha versio sijaitsee, jolloin asetuksesi säilyvät."

#. SecAirDC
#: AirDC_installscript.nsi:95
msgid "AirDC++ (required)"
msgstr "AirDC++ (pakollinen)"

#. ProfileDir
#: AirDC_installscript.nsi:96
msgid ""
"Settings of a previous installation of AirDC++ has been found in the user "
"profile, do you want to backup settings? (You can find them in $DOCBACKUPDIR"
" later)"
msgstr "Käyttäjäprofiilista löydettiin edellisen AirDC++ version asetukset. Haluatko, että asennusohjelma varmuuskopioi asetukset? Varmuuskopio löytyy tällöin kansiosta $DOCBACKUPDIR"

#. ProgramDir
#: AirDC_installscript.nsi:97
msgid ""
"A previous installation of AirDC++ has been found in the target folder, do "
"you want to backup settings? (You can find them in $INSTBACKUPDIR later)"
msgstr "Kohdekansiosta löydettiin edellisen AirDC++ version asetukset. Haluatko, että asennusohjelma varmuuskopioi asetukset? Varmuuskopio löytyy tällöin kansioista $INSTBACKUPDIR"

#. Dcpp
#: AirDC_installscript.nsi:98
msgid ""
"Settings of an existing DC++ installation has been found in the user "
"profile, do you want to import settings and queue?"
msgstr "Käyttäjäprofiilista löydettiin DC++:n asennuksen asetuskansio. Haluatko tuoda asetukset ja latausjonon?"

#. Apex
#: AirDC_installscript.nsi:99
msgid ""
"Settings of an existing ApexDC++ installation has been found in the user "
"profile, do you want to import settings and queue?"
msgstr "Käyttäjäprofiilista löydettiin ApexDC++:n asennuksen asetuskansio. Haluatko tuoda asetukset ja latausjonon?"

#. Strong
#: AirDC_installscript.nsi:100
msgid ""
"Settings of an existing StrongDC++ installation has been found in the user "
"profile, do you want to import settings and queue?"
msgstr "Käyttäjäprofiilista löydettiin StrongDC++:n asennuksen asetuskansio. Haluatko tuoda asetukset ja latausjonon?"

#. SecStartMenu
#: AirDC_installscript.nsi:101
msgid "Start menu shortcuts"
msgstr "Käynnistä-valikon pikakuvakkeet"

#. SM_AIRDCPP_DESC
#: AirDC_installscript.nsi:102
msgid "AirDC++ File Sharing Application"
msgstr "AirDC++-tiedostonjako-ohjelma"

#. SM_AIRDCPP_DESCUN
#: AirDC_installscript.nsi:103
msgid "Uninstall AirDC++"
msgstr "Poista AirDC++:n asennus"

#. SM_UNINSTALL
#: AirDC_installscript.nsi:104
msgid "Uninstall"
msgstr "Poista asennus"

#. WR_REMOVEONLY
#: AirDC_installscript.nsi:105
msgid "(remove only)"
msgstr "(vain poisto)"

#. SecEmopack
#: AirDC_installscript.nsi:106
msgid "Default emoticon pack"
msgstr "Oletushymiösetti"

#. SecThemes
#: AirDC_installscript.nsi:107
msgid "Themes"
msgstr "Teemat"

#. SecWebResources
#: AirDC_installscript.nsi:108
msgid "Web user interface"
msgstr "Web-käyttöliittymä"

#. SecStore
#: AirDC_installscript.nsi:109
msgid "Store settings in the user profile directory"
msgstr "Tallenna asetukset käyttäjäprofiilikansioon"

#. DeskShort
#: AirDC_installscript.nsi:110
msgid "Desktop shortcut"
msgstr "Työpöytäkuvake"

#. SecInstall32
#: AirDC_installscript.nsi:111
msgid "Install the 32-bit version"
msgstr "Asenna 32-bittinen versio"

#. XPOrOlder
#: AirDC_installscript.nsi:112
msgid ""
"If you want to keep your settings in the program directory, make sure that "
"you DO NOT install AirDC++ to the 'Program files' folder!!! This can lead to"
" abnormal behaviour like loss of settings or downloads!"
msgstr "Jos haluat tallentaa asetukset ohjelman asennuskansioon, älä asenna ohjelmaa Ohjelmatiedostot (Program Files) -kansioon! Tämä voi johtaa epänormaaliin toimintaan, sekä asetusten ja latausten häviämiseen."

#. OsUnsupported
#: AirDC_installscript.nsi:113
msgid ""
"This application is compatible with Windows 7 SP1 or newer operating systems"
" only. The installer will now exit."
msgstr "Tämä sovellus on yhteensopiva vain Windows 7 SP1:n ja uudempien käyttöjärjestelmien kanssa. Asennusohjelma sulkeutuu."

#. ^UninstallText
#: AirDC_installscript.nsi:114
msgid "This will uninstall AirDC++. Hit the Uninstall button to continue."
msgstr "Tämä poistaa ohjelman AirDC++ asennuksen. Jatka napsauttamalla painiketta \"Poista asennus\"."

#. RemoveQueue
#: AirDC_installscript.nsi:115
msgid "Do you also want to remove queue, themes and all settings?"
msgstr "Haluatko poistaa myös latausjonon, teemat, sekä kaikki asetukset?"

#. NotEmpty
#: AirDC_installscript.nsi:116
msgid "Installation directory is NOT empty. Do you still want to remove it?"
msgstr "Asennuskansio EI ole tyhjä. Haluatko silti poistaa sen?"

#. DESC_dcpp
#: AirDC_installscript.nsi:117
msgid "AirDC++ main program."
msgstr "AirDC++ pääohjelma"

#. DESC_StartMenu
#: AirDC_installscript.nsi:118
msgid "A shortcut of AirDC++ will be placed in your start menu."
msgstr "Käynnistä valikkoon lisätään pikakuvake"

#. DESC_Emopack
#: AirDC_installscript.nsi:119
msgid "Display emoticons as images in chat windows."
msgstr "Näytä hymiöt keskusteluikkunoissa"

#. DESC_Themes
#: AirDC_installscript.nsi:120
msgid ""
"If you don't like the default theme you can try these two extra themes, Dark"
" Skull and Zoolution."
msgstr "Jos et pidä vakio teemasta, voit valita esiasennettujen väri/kuvake teemojen väliltä itsellesi sopivamman teeman."

#. DESC_WebResorces
#: AirDC_installscript.nsi:121
msgid "Allows accessing the client from other devices via a web browser."
msgstr "Mahdollistaa AirDC++n etäkäytön internet selaimella "

#. DESC_loc
#: AirDC_installscript.nsi:122
msgid ""
"Normally you should not change this because it can lead to abnormal "
"behaviour like loss of settings or downloads. If you unselect it, read the "
"warning message carefully."
msgstr "Tämän muuttaminen voi johtaa asetusten tallennus ongelmiin."

#. DESC_desk
#: AirDC_installscript.nsi:123
msgid "Do you often run AirDC++? Then this is definitely something for you!"
msgstr "Työpöydälle lisätään AirDC++ pikakuvake"

#. DESC_arch
#: AirDC_installscript.nsi:124
msgid ""
"If you want to use the 32-bits version of AirDC++ on your 64-bits operating "
"system you need to select this. If this is selected and grayed out you can "
"not unselect it because your operation system is 32-bits."
msgstr "Muuta vain jos välttämättä haluat käyttää 32bittistä versiota 64bittisessä käyttöjärjestelmässä."

0 comments on commit ec3bd80

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.