Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
public_html
.gitignore
README.md
gulpfile.js
icon.png
package.json

README.md

AKAI Frontend Workshops

Witaj w repozytorium warsztatów frontendowych AKAI. Znajduje się tutaj kod źródłowy strony, którą będziemy próbowali zrobić w trakcie zajęć. Możesz ją obejrzeć już teraz pod adresem https://akai-org.github.io/frontend-workshops/public_html/.

Wszystkie niezbędne informacje i przydatne zasoby znajdziesz na stronie wiki. Umieściliśmy tam też zadania do samodzielnego wykonania.

Pobranie kodu strony i uruchomienie jej lokalnie

Na szybko

Ściągnij plik ZIP i otwórz plik public_html/index.html w przeglądarce.

Profesjonalnie

  1. Zainstaluj programy git i Node.js.
  2. Uruchom terminal
  3. Wykonaj polecenie git clone https://github.com/akai-org/frontend-workshops.git i przejdź do katalogu frontend-workshops, który powinien się pojawić.
  4. Zainstaluj program gulp za pomocą komendy npm install --global gulp-cli
  5. Zainstaluj wszystkie pakiety, których wymaga nasz projekt, wpisując npm install.
  6. Uruchom serwer komendą gulp webserver
You can’t perform that action at this time.