Skip to content
Interactive map of Poznań University of Technology
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
gulp
.gitignore
README.md
bower.json
gulpfile.js
icon.png
package-lock.json
package.json
yarn.lock

README.md

map

Interactive map of Poznań University of Technology

Uruchomienie projektu

Instalacja narzędzi

  1. Ściągnij i zainstaluj Node.js (min v6.9.0)
  2. Uruchom wiersz poleceń i sprawdź zainstalowaną wersję: node -v
  3. Sprawdź czy zainstalował się Node Pacakage Manager: npm -v (min v3.10.7)
  4. Zainstaluj globalnie Gulp'a: npm install -g gulp
  5. Zainstaluj globalnie Bower'a: npm install -g bower

Uruchomienie projektu

  1. Otwórz wiersz poleceń i przejdź do katalogu, w którym masz projekt
  2. Zainstaluj zewnętrzne biblioteki: npm install
  3. Uruchom projekt: gulp webserver
  4. Powinna zacząć się magia...
  5. W przeglądarce wejdź pod adres localhost:10090 i korzystaj z aplikacji
You can’t perform that action at this time.