Skip to content
No description, website, or topics provided.
Elixir JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
client
server
LICENSE
README.md
index.html

README.md

Roommates

To start your Phoenix app:

  • Install dependencies with mix deps.get
  • Create and migrate your database with mix ecto.create && mix ecto.migrate
  • Install Node.js dependencies with npm install
  • Set environmental variables: FACEBOOK_CLIENT_ID and FACEBOOK_CLIENT_SECRET
  • Start Phoenix endpoint with mix phoenix.server

Now you can visit localhost:4000 from your browser.

Ready to run in production? Please check our deployment guides.

Learn more

design

Original idea post on slack (in Polish)

@kuba17:

Cześć! Razem z @kusm i @damian8471 mamy pomysł na projekt, który możnaby zrealizować w ramach koła. Chcielibyśmy zaproponować aplikację internetową, która będzie przydatna przede wszystkim studentom wynajmującym razem mieszkania. Pomyśleliśmy o tym, żeby aplikacja zawierała w sobie takie funkcje jak rozdzielenie zakupów, rozdzielenie wydatków wspólnych na poszczególnych lokatorów a także np. jakiś harmonogram sprzątania na którym by się każdy odznaczał. Pomyśleliśmy, że każdy lokator w mieszkaniu ma swoje konto na którym widzi co ma aktualnie do posprzątania, kupienia lub opłacenia w danym czasie. To tak w sumie w skrócie ale myślę, że ogólny zamysł pomysłu przedstawiłem. Chciałby się ktoś z was zaangażować w taki projekt? Przede wszystkim szukamy osób, które chciałyby pomóc nam w backendzie bo my chcemy się zająć frontem.

You can’t perform that action at this time.