Skip to content
JavaScript CSS HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc
images
.gitignore
LICENSE
README.md
app.js
bikes.js
common.js
index.html
package.json
style.css
trams.js
yarn.lock

README.md

rozklad-ekrany

Aplikacja wyświetlająca rozkład jazdy tramwajów i dostępność rowerów wokół Politechniki Poznańskiej.

Opis plików

  • index.html - główny plik wyświetlający wszystkie dane
  • bikes.js - plik pobierający dane o rowerach, nie wymaga proxy, łączy się z adresem https://api.nextbike.net/
  • trams.js - plik pobierający dane o tramwajach, wymaga proxy, łączy się z adresem https://www.peka.poznan.pl/vm/
  • common.js - plik zawierający drobne helpery
  • images/ - obrazy wykorzystywane przy wyświetlaniu
  • style.css - ostylowanie wyglądu
  • app.js - proxy pozwalające na pobieranie danych o tramwajach

Development

Uruchomienie serwera http:

npx http-server -c-1
You can’t perform that action at this time.