Skip to content
simple task to make a form more enjoyable
CSS HTML JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
.DS_Store
README.md
index.html

README.md

AKAI - Zadanie Frontend

Upiększ ten formularz!

Do dyspozycji masz trzy pliki odpowiedzialne za poszczególne etapy zadania: html, css i javascript. W każdym z tych plików znajduje się instrukcja zawierająca informację na temat tego, co należy wykonać. Zacznij od pliku index.html, przeanalizuj go, a następnie przejrzyj plik .css i .js.

Powodzenia!

You can’t perform that action at this time.