Permalink
Browse files

#1 Partition is completely traslated

  • Loading branch information...
1 parent f8f31e2 commit 3b91411cef4f0731b587638a49a734c3e5b3b5f2 @tajtiakos tajtiakos committed Apr 10, 2011
Showing with 15 additions and 17 deletions.
  1. +15 −17 src/ex/tajti/mining/Partition.java
@@ -228,11 +228,10 @@ public int getLevel() {
//private static List<EquivalenceClass<Object, Integer>> result;
/**
- * Visszaadja azoknak az ekvivalencia osztályoknak a listáját, amit az <code>extended</code>
- * partícióból törölni kell ahhoz, hogy az <code>attribute -> extended.attribute</code>
- * függőség teljesüljön. Itt <code>attribute</code> része <code>extended.attribute</code>-nak.
- * Ha ez nem teljesül, vagy <code>extended == null</code>, akkor a metódus
- * <code>null</code>-t ad vissza.
+ * Returns the list of equivalence classes that must be deleted from <code>extended</code>
+ * in order to make the <code>attribute -> extended.attribute</code> functional dependency
+ * valid. <code>attribute</code> must be a subset of <code>extended.attribute</code>. If this
+ * is not the case or <code>extended</code> is <code>null</code> the method returns <code>null</code>.
*
* @param extended
* @return
@@ -254,7 +253,7 @@ public int getLevel() {
}
for (EquivalenceClass<Object, Integer> cl : classes) {
- int max = 0; //a maximális méretű részhalmaz
+ int max = 0; // the size of the biggest subset
Integer maxRow = null;
List<Integer> clRows = cl.getRows();
for (Integer row : clRows) { // TODO: is SortedSet better?
@@ -267,7 +266,7 @@ public int getLevel() {
}
EquivalenceClass<Object, Integer> maxSuperclass = null;
- if (max == 0) { // the case when aéé Ecs were stripped. one must be put back.
+ if (max == 0) { // the case when all ECs were stripped. one must be put back.
EquivalenceClass<Object, Integer> newClass = new EquivalenceClass<Object, Integer>();
newClass.addRow(clRows.get(0));
extended.classes.add(newClass);
@@ -309,10 +308,10 @@ public int getLevel() {
}
/**
- * Megszámolja, hány sor van összesen ekvivalencia osztályok egy listájában.
+ * Sums the number of rows of the ECs in <code>clazzes</code> and returns the result.
*
- * @param clazzes Ekvivalencia osztályokat tartalmazó lista.
- * @return Az ekvivalencia osztáylok sorainak száma összesítve.
+ * @param clazzes
+ * @return
*/
public static Integer rowCount(List<EquivalenceClass<Object, Integer>> clazzes) {
Integer count = 0;
@@ -324,9 +323,8 @@ public static Integer rowCount(List<EquivalenceClass<Object, Integer>> clazzes)
}
/**
- * Elkészíti a partíció únióját <code>partition</code> partícióval. A két partíció
- * ugyanazon az attribútumon van értelmezve, de más sorok alapján készült.
- * Az aktuális partíció (amire a metódust meghívtuk) is módosul.
+ * Creates the union of this partition ant <code>other</code>. The two partition must be based on
+ * the same attribute set. The method modifies both objects.
*
* @param other
* @return
@@ -364,7 +362,7 @@ public String toString() {
}
/**
- * Visszaadja a partíció ekvivalencia osztályainak listáját.
+ * Returns the ECs of the partition.
*
* @return the classes
*/
@@ -373,14 +371,14 @@ public String toString() {
}
/**
- * Kiüríti az ekvivalencia osztályok listáját.
+ * Removes all ECs from the partition.
*/
public void clear() {
classes.clear();
}
/**
- * Visszaadja a <code>strip()</code> metódus által eltávolított sorok számát.
+ * Returns the number of rows removed by <code>strip()</code>.
*
* @return the strippedRows
*/
@@ -389,7 +387,7 @@ public int getStrippedRows() {
}
/**
- * Visszaadja a <code>strip()</code> metódus által eltávolított sorok listáját.
+ * Returns the list of rows removed by <code>strip()</code>.
*
* @return the rowsStripped
*/

0 comments on commit 3b91411

Please sign in to comment.