Permalink
Browse files

#1 Translated some comments and the help string

  • Loading branch information...
1 parent 5d67b7c commit 3c14e3df98983450f04f48bdb0f8a7fdc887c748 @tajtiakos tajtiakos committed Apr 5, 2011
Showing with 20 additions and 17 deletions.
  1. +20 −17 src/ex/tajti/mining/Cleaner.java
@@ -782,29 +782,29 @@ public void setChunkSize(int chunkSize) {
}
/**
- * Előállít egy help stringet az alkalmazás parancssori opcióiról.
+ * Returns a help describing the usage and command line arguments.
*
* @return
*/
private String getUsage() {
- StringBuilder builder = new StringBuilder("Haszálat: java ex.tajti.mining.Cleaner -t <tábla> -a <attribútumok> [opciók]\n");
- builder.append("<tábla>: a tisztítandó tábla neve\n");
- builder.append("<attribútumok>: azoknak az attribútumoknak a vesszővel elválasztott neve, amiknek szerepelniük kell a lekédrdezésben\n");
- builder.append("Opciók:\n");
- builder.append("-help: megjeleníti ezt a szöveget\n");
- builder.append("-j url: a JDBC url, amin keresztül az adatbázis elérhető. Megadása kötelező\n");
- builder.append("-s: Ha nincs megadva, akkor a teljes adatbázis tartalmát feldolgozza, különben mintát használ.\n");
- builder.append("-jd driver: a JDBC driver osztály teljesen minősített neve. Kötelező megadni. Jelenleg csak MySQL-lel működik.\n");
- builder.append("-d delta: delta a mintavételezésnél használt érték. Az alapételmezett érték 0.05.\n");
- builder.append("-c n: n méretű részrelációnként dolgozza fel a tábla adatait\n");
- builder.append("-e epszilon: az epszilon értéke. Megadása kötelező. Az alapértelmezett érték 0.05.\n");
+ StringBuilder builder = new StringBuilder("Usage: java ex.tajti.mining.Cleaner -t <table> -a <attributes> [options]\n");
+ builder.append("<table>: the name of the table to be cleaned\n");
+ builder.append("<attributes>: the name of the attributes the query must contain.\n");
+ builder.append("Options:\n");
+ builder.append("-help: prints this help message\n");
+ builder.append("-j url: the JDBC url of the database used. MANDATORY\n");
+ builder.append("-s: processing all rows in the table can be time and memory consuming. If this option is specified the application processes"
+ + " only a portion of the rows. The number of rows computes based on epsilon and delta.\n");
+ builder.append("-jd driver: the fully qualified name of the JDBC driver. Must be in the classpath MANDATORY. (Currently works only with mysql)\n");
+ builder.append("-d delta: the value used for computing the sample (see documentation). The default value is 0.05.\n");
+ builder.append("-c n: process the table n chunks of n rows\n");
+ builder.append("-e epsilon: the epsilon value (see documentation). MANDATORY 0.05.\n");
return builder.toString();
}
/**
- * Feldolgozza a parancssori argumentumokat és visszaad egy megfelelően beállított
- * <code>Cleaner</code> objektumot.
+ * Processes the command line arguments and creates a <code>Cleaner</code> instance.
*
* @param args A parancssori argumentumok.
*/
@@ -882,9 +882,12 @@ public static void main(String[] args) throws SQLException {
System.out.println(Partition.continued);
StringBuilder builder = new StringBuilder();
builder.append("================ General ============\n").append("Date: " + new Date() + "\n");
- builder.append("============= Statistics ============\n").append("Time elapsed: " + (System.currentTimeMillis() - beginning) + "\n").append("Number of rows: " + tane.numberOfRows + "\n").append("Sample size: " + (tane.sampled ? tane.sampleSize : "not sampled") + "\n").append("Chunk size: " + (tane.chunks ? tane.chunkSize : "not chunked") + "\n").append("Table: " + tane.table + "\n").append("Attribute count: " + tane.attributes.size() + "\n").append("Epsilon: " + tane.epsilon + "\n").append("Delta: " + tane.delta + "\n").append("Possible dependencies: " + possibleDependencies + "\n").append("Dependencies checked: " + dependenciesChecked + "\n").append("Dependencies found: " + (tane.getDependencies() == null ? 0 : tane.getDependencies().size()) + "\n");
-// System.out.println("EREDMÉNY: " + tane.getDependencies());
-// System.out.println("a törlendő sorok:\n" + tane.deletandMap);
+ builder.append("============= Statistics ============\n").append("Time elapsed: " + (System.currentTimeMillis() - beginning) + "\n")
+ .append("Number of rows: " + tane.numberOfRows + "\n").append("Sample size: " + (tane.sampled ? tane.sampleSize : "not sampled") + "\n")
+ .append("Chunk size: " + (tane.chunks ? tane.chunkSize : "not chunked") + "\n").append("Table: " + tane.table + "\n")
+ .append("Attribute count: " + tane.attributes.size() + "\n").append("Epsilon: " + tane.epsilon + "\n").append("Delta: " + tane.delta + "\n")
+ .append("Possible dependencies: " + possibleDependencies + "\n").append("Dependencies checked: " + dependenciesChecked + "\n")
+ .append("Dependencies found: " + (tane.getDependencies() == null ? 0 : tane.getDependencies().size()) + "\n");
if (tane.getDependencies() != null) {
builder.append("========== Dependencies =============\n");
for (String dep : tane.getDependencies()) {

0 comments on commit 3c14e3d

Please sign in to comment.