Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
manifests
templates
readme.md

readme.md

Omamoduuli - tietoturvamoduuli

Moduuli asentaa ja pistää käyntiin:

openssh-server, fail2ban, ufw

Erityistä configuraatiossa

fail2ban

Bantime ja findtime ovat 900 sekuntia, eli 15 minuuttia. Maxretry on 10. Eli jos 15 minuutin aikana arvaa salasanan väärin 10 kertaa, joutuu odottamaan 15 minuuttia ennen kuin pystyy yrittää uudestaan.

ufw

Tulimuurista sallitaan portit 22 ja 80. 22 on ssh-yhteyttä varten ja 80 on mahdollista http-palvelinta varten.

Moduuli tehtävänä

Moduuli on yksinkertainen, mutta se käyttää package, file, service -tyyliä sekä exec-komentoa.

init.pp

class omamoduuli {
	File { owner => '0', group => '0', mode => '0644', }
	Package { ensure => 'latest', allowcdrom => true, }
	Service { ensure => 'running', enable => true, }
	Exec { path => [ '/bin/', '/sbin/' , '/usr/bin/', '/usr/sbin/' ], }

	package { 'openssh-server': }

	file { '/etc/ssh/sshd_config':
		content => template( 'omamoduuli/sshd_config' ),
		notify => Service[ 'ssh' ],
	}

	service { 'ssh': }

	package { 'fail2ban': }
	
	file { '/etc/fail2ban/jail.conf':
        content => template( 'omamoduuli/jail.conf' ),
        notify => Service[ 'fail2ban' ],
    }

	service { 'fail2ban': }

	exec { 'ufw allow 22': }

	exec { 'ufw allow 80': }

	exec { 'ufw enable': }
}

puppet apply --modulepath modules/ -e 'class {"omamoduuli":}'
(http://terokarvinen.com/2013/hello-puppet-revisited-%E2%80%93-on-ubuntu-12-04-lts)