Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
templates
gitconf.sh
readme.md
setup.sh

readme.md

Automaattinen

wget -O - https://raw.githubusercontent.com/Miikka-Alatalo/puppet/master/setup/setup.sh | bash

Manuaalinen (vanha ohje)

Näppäimistö suomeksi ja asennukset

setxkbmap fi  
sudo apt-get update  
sudo apt-get install -y git tree puppet  

Tee kotihakemistoon git-kansio ja kloonaa githubista projekti sinne

cd  
mkdir git  
cd git  
git clone https://github.com/Miikka-Alatalo/puppet  

Poista puppetin kansio /etc/ :stä ja luo symlinkki kopioidusta git-projektista sinne takaisin

sudo rm -rf /etc/puppet/  
sudo ln -s /home/$(whoami)/git/puppet/puppet/ /etc/  

Aikavyöhykkeen asetus

sudo timedatectl set-timezone Europe/Helsinki

ordering=manifest puppet configiin (on jo mukana kopioidussa git-projektissa)

nano /home/$(whoami)/git/puppet/puppet/puppet.conf 

[main] -kohtaan

ordering=manifest  

tallennus ctrl+x y enter