Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
readme.md

readme.md

H1

Asenna ja konfiguroi jokin muu demoni kuin Apache.

 • Osaatko vaihtaa SSH:n portin?

Harjoitus on tehty Windows 10 koneella, Virtualboxissa, puhdasta Xubuntu 16.04.3 snapshottia käyttäen.

Setup miten työskentelen (symlink /etc/puppet -> /home/miik/git/puppet/puppet/ helpottamaan gitin kanssa toimimista sekä ordering=manifest asetus)

https://github.com/Miikka-Alatalo/puppet/tree/master/setup

Käsin kokeilu

Katsoin /etc/ssh onko sshd:lle asetustiedostoa.

ls /etc/ssh

ja sain vastaukseksi:

moduli ssh_config

eli asetustiedostoa ei ole. Kokeilin sitten myös vain

sshd

ja sain vastaukseksi:

The program 'sshd' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt install openssh-server

eli sitä ei ole asennettuna.
Kokeilin myös

ssh mii@localhost

ja sain vastauksen:

ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused

eli porttiin 22 ei saada yhteyttä.
Asensin sshd:n (apt-get update tehty aikaisemmin)

sudo apt-get install -y openssh-server

Tarkistan uudestaan asetustiedostot ja saan vastaukseksi:

ls /etc/ssh

moduli      ssh_host_dsa_key.pub  ssh_host_ed25519_key.pub
ssh_config    ssh_host_ecdsa_key   ssh_host_rsa_key
sshd_config    ssh_host_ecdsa_key.pub ssh_host_rsa_key.pub
ssh_host_dsa_key ssh_host_ed25519_key  ssh_import_id

eli asetustiedostot ovat syntyneet.
Kokeilen uudestaan ssh:ta

ssh miik@localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:+JkQ6dD9jLwrVLP7Fj3OfFyBtD/p0qaNB8rizWYO1M8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
dispatch_protocol_error: type 7 seq 3
dispatch_protocol_error: Connection to 127.0.0.1 port 22: Broken pipe

eli yhteys saatiin luotua, mutta meni hetki ennen kuin vastasin yes ja tuli virheilmoitus. Antamalla komennon uudestaan pääsin syöttämään salasanan ja ssh yhteys toimi.

miik@miikVB:/etc/ssh$ ssh miik@localhost
miik@localhost's password: 
Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.10.0-28-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/advantage

176 packages can be updated.
77 updates are security updates.


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

miik@miikVB:~$ logout
Connection to localhost closed.

Vaihdoin sshd_config tiedostosta ssh:n portin 22 -> 1234. Kyseinen kohta on tiedoston alussa

# Package generated configuration file
# See the sshd_config(5) manpage for details

# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 1234
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
...

Käynnistin ssh servicen uudestaan

sudo service ssh restart

ja kokeilin uudestaan ssh:lla, mutta odotettavasti tuli virhe

miik@miikVB:/etc/ssh$ ssh miik@localhost
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused

Antamalla portin ssh komentoon (-p 1234) yhteys onnistuu

miik@miikVB:/etc/ssh$ ssh miik@localhost -p 1234
miik@localhost's password: 
Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.10.0-28-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/advantage

176 packages can be updated.
77 updates are security updates.

Last login: Wed Nov 1 22:36:45 2017 from 127.0.0.1

Kopioin nykyisen sshd_config-tiedoston talteen myöhempää käyttöä varten

sudo cp sshd_config ~/

Puppetilla resource-tarkastelu

Openssh-serverin tarkastelu puppetilla:

miik@miikVB:/etc/ssh$ sudo puppet resource package openssh-server
package { 'openssh-server':
 ensure => '1:7.2p2-4ubuntu2.2',
}

sshd_config tiedoston tarkastelu (virheilmoitus, koska en antanut koko filepathia)

miik@miikVB:/etc/ssh$ sudo puppet resource file sshd_config
Error: Could not run: Parameter path failed on File[sshd_config]: File paths must be fully qualified, not 'sshd_config'
miik@miikVB:/etc/ssh$ sudo puppet resource file /etc/ssh/sshd_config
file { '/etc/ssh/sshd_config':
 ensure => 'file',
 content => '{md5}3c3eda0458a89ba4f7a372c2e0b2a61a',
 ctime  => '2017-11-01 22:44:22 +0200',
 group  => '0',
 mode  => '644',
 mtime  => '2017-11-01 22:44:22 +0200',
 owner  => '0',
 type  => 'file',
}

ja vielä ssh service

miik@miikVB:/etc/ssh$ sudo puppet resource service ssh
service { 'ssh':
 ensure => 'running',
}

Kaiken yhdistäminen automaattiseksi

Tein symlinkattuun puppetin modules-kansioon (minulla /home/miik/git/puppet/puppet/modules) sshd-kansion ja sinne kansiot manifests ja templates

miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules$ mkdir sshd
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules$ cd sshd/
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules/sshd$ mkdir manifests
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules/sshd$ mkdir templates

templates kansioon kopioin aikaisemmin kopioidun sshd_config-tiedoston (siinä muokattu port)

miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules/sshd$ cd templates/
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules/sshd/templates$ cp ~/sshd_config ./

manifests kansioon tein init.pp

miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules/sshd/templates$ cd ..
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules/sshd$ cd manifests/
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules/sshd/manifests$ nano init.pp

ja sen sisällöksi

class sshd {
	File { owner => '0', group => '0', mode => '0644', }
	Package { ensure => 'installed', allowcdrom => true, }
	Service { ensure => 'running', enable => true, }

	package { 'openssh-server':}

	file { '/etc/ssh/sshd_config':
		content => template('sshd/sshd_config'),
		notify => Service['ssh'],
	}

	service { 'ssh': }
}

(Kirjainten koolla väliä seuraavassa)
File varmistaa, että kaikilla tiedostoilla on oikea omistaja, ryhmä sekä oikeudet.
Package varmistaa, että paketti on asennettu ja sallittu live-tikulla.
Service varmistaa, että service on käynnissä ja sallittu.
package katsoo, että openssh-server on Packagen mukainen eli asennettu ja sallittu tikulla.
file katsoo Filen ehdot sekä oikean sisällön ja huomauttaa ssh:ta mahdollisista muutoksista.
service varmistaa, että ssh on Servicen ehtojen mukainen.

Puppetin manifests kansion site.pp tiedostoon lisäsin rivin:

miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/modules/sshd/manifests$ cd ../../..
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet$ cd manifests
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/manifests$ nano site.pp 
include sshd

Applysin site.pp:n ja odotetusti puppet ei tehnyt mitään

miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/manifests$ sudo puppet apply site.pp
Notice: Compiled catalog for miikvb.home in environment production in 0.32 seconds
Notice: Finished catalog run in 0.05 seconds

Kävin vaihtamassa ssh:n portin takaisin 22 ja suoritin puppet applyn uudestaan:

sudoedit /etc/ssh/sshd_config
miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/manifests$ sudo puppet apply site.pp
Notice: Compiled catalog for miikvb.home in environment production in 0.32 seconds
Notice: /Stage[main]/Sshd/File[/etc/ssh/sshd_config]/content: content changed '{md5}bd3a2b95f8b4b180eed707794ad81e4d' to '{md5}3c3eda0458a89ba4f7a372c2e0b2a61a'
Notice: /Stage[main]/Sshd/Service[ssh]: Triggered 'refresh' from 1 events
Notice: Finished catalog run in 0.17 seconds

Puppet huomasi tiedoston olevan väärä ja vaihtoi sen, jonka jälkeen se refreshasi ssh:n.
Poistin openssh-serverin kokonaan

sudo apt-get purge openssh-server

ja kokeilin uudestaan ssh molemmilla porteilla

miik@miikVB:/etc/ssh$ ssh miik@localhost
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused
miik@miikVB:/etc/ssh$ ssh miik@localhost -p 1234
ssh: connect to host localhost port 1234: Connection refused

odotetusti ei onnistunut. Myöskin asetustiedostot /etc/ssh :sta ovat kadonneet purgen myötä.
Applysin site.pp:n uudestaan

miik@miikVB:~/git/puppet/puppet/manifests$ sudo puppet apply site.pp
Notice: Compiled catalog for miikvb.home in environment production in 0.32 seconds
Notice: /Stage[main]/Sshd/Package[openssh-server]/ensure: ensure changed 'purged' to 'present'
Notice: /Stage[main]/Sshd/File[/etc/ssh/sshd_config]/content: content changed '{md5}bd3a2b95f8b4b180eed707794ad81e4d' to '{md5}3c3eda0458a89ba4f7a372c2e0b2a61a'
Notice: /Stage[main]/Sshd/Service[ssh]: Triggered 'refresh' from 1 events
Notice: Finished catalog run in 3.80 seconds

Puppet asensi openssh-serverin ja laittoi oikean config tiedoston. Nyt yhteys onnistuu taas oikealla portilla

miik@miikVB:/etc/ssh$ ssh miik@localhost
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused
miik@miikVB:/etc/ssh$ ssh miik@localhost -p 1234
The authenticity of host '[localhost]:1234 ([127.0.0.1]:1234)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:jdqQc5Dwh9rar7JXqHEdQoCM6XPjcyJTUZns0yUXUfE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:1234' (ECDSA) to the list of known hosts.
miik@localhost's password: 
Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.10.0-28-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/advantage

176 packages can be updated.
77 updates are security updates.

Last login: Wed Nov 1 22:46:58 2017 from 127.0.0.1

eli kaikki toimii!