Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

290 lines (223 sloc) 8.78 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Contact Form 7 Bulgarian translation\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-24 13:47+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-26 00:00+0200\n"
"Last-Translator: Iliyan Darganov <iliyan@darganov.com>\n"
"Language-Team: Iliyan Darganov <iliyan@darganov.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_c\n"
"X-Poedit-Basepath: ../..\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: contact-form-7\n"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:251
msgid "Contact form"
msgstr "Форма за контакт"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:336
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:5
msgid "Contact Form 7"
msgstr "Contact Form 7"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:352
msgid "optional"
msgstr "незадължително"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:353
msgid "Generate Tag"
msgstr "Генериране на етикет"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:354
msgid "Text field"
msgstr "Текстово поле"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:355
msgid "Email field"
msgstr "Поле за email"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:356
msgid "Text area"
msgstr "Текстова област"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:357
msgid "Drop-down menu"
msgstr "Падащо меню"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:358
msgid "Checkboxes"
msgstr "Отметки"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:359
msgid "Radio buttons"
msgstr "Радио бутони"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:360
msgid "CAPTCHA"
msgstr "CAPTCHA"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:361
msgid "Submit button"
msgstr "Бутон за изпращане"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:362
msgid "Name"
msgstr "Име"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:363
msgid "Required field?"
msgstr "Задължително поле?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:364
msgid "Allow multiple selections?"
msgstr "Възможност за избор на повече от едно?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:365
msgid "Insert a blank item as the first option?"
msgstr "Вмъкване на празно поле за първа стойност?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:366
msgid "Make checkboxes exclusive?"
msgstr "Да бъдат ли отметките специални?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:367
msgid "Choices"
msgstr "Стойности"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:368
msgid "Label"
msgstr "Надпис"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:369
msgid "Default value"
msgstr "Стойност по подразбиране"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:370
msgid "Akismet"
msgstr "Akismet"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:371
msgid "This field requires author's name"
msgstr "Това поле изисква името на автора"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:372
msgid "This field requires author's URL"
msgstr "Това поле изисква URL адреса на автора"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:373
msgid "This field requires author's email address"
msgstr "Това поле изисква email адреса на автора"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:374
msgid "Copy and paste this code into the form"
msgstr "Копирайте и сложете този код във формата"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:375
msgid "Foreground color"
msgstr "Цвят на текста"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:376
msgid "Background color"
msgstr "Фонов цвят"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:377
msgid "Image size"
msgstr "Размер на изображението"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:378
msgid "Small"
msgstr "Малък"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:379
msgid "Medium"
msgstr "Среден"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:380
msgid "Large"
msgstr "Голям"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:381
msgid "Image settings"
msgstr "Настройки на изображението"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:382
msgid "Input field settings"
msgstr "Настройки на полето за въвеждане"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:383
msgid "For image"
msgstr "За изображение"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:384
msgid "For input field"
msgstr "За поле за въвеждане"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:385
msgid "* One choice per line."
msgstr "* На ред по една стойност."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:404
msgid "Contact form created."
msgstr "Формата за контакт е създадена."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:407
msgid "Contact form saved."
msgstr "Формата за контакт е запазена."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:410
msgid "Contact form deleted."
msgstr "Формата за контакт е изтрита."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:417
msgid "Untitled"
msgstr "Без име"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:441
msgid "Your Name"
msgstr "Вашето име"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:441
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:443
msgid "(required)"
msgstr "(задължително)"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:443
msgid "Your Email"
msgstr "Вашият Email"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:445
msgid "Subject"
msgstr "Относно"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:447
msgid "Your Message"
msgstr "Вашето съобщение"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:449
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:893
msgid "Send"
msgstr "Изпращане"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:478
msgid "Your message was sent successfully. Thanks."
msgstr "Вашето съобщение беше успешно изпратено."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:480
msgid "Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way."
msgstr "Неуспешно изпращане на съобщението. Моля, опитайте по-късно или се свържете с администратора."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:482
msgid "Validation errors occurred. Please confirm the fields and submit it again."
msgstr "Възникнаха грешки при проверката. Моля, проверете полетата и изпратете формата отново."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:484
msgid "Email address seems invalid."
msgstr "Изглежда email адресът не е валиден."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:486
msgid "Please fill the required field."
msgstr "Моля, попълнете задължителното поле."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:488
msgid "Your entered code is incorrect."
msgstr "Въведеният код не е верен."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:15
msgid "Add new"
msgstr "Добавяне на нова форма за контакт"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:28
msgid "Copy and paste this code into your post content."
msgstr "Копирайте и сложете този код в съдържанието на Вашата публикация."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:33
msgid "Form"
msgstr "Форма"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:37
msgid "Mail"
msgstr "Поща"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:39
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:60
msgid "To:"
msgstr "До:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:43
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:64
msgid "From:"
msgstr "От:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:47
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:68
msgid "Subject:"
msgstr "Относно:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:51
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:72
msgid "Message body:"
msgstr "Съобщение:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:56
msgid "Mail (2)"
msgstr "Поща (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:58
msgid "Use mail (2)"
msgstr "Използване на Поща (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:80
msgid "Save"
msgstr "Запазване"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:86
msgid "Delete this contact form"
msgstr "Изтриване на формата за контакт"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:87
msgid ""
"You are about to delete this contact form.\n"
" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
msgstr ""
"Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази форма за контакт.\n"
" 'Cancel' за отказ, 'OK' за изтриване."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.