Η βάση δεδομένων του metathesi.gr
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
metathes_moria.sql

README.md

Η Βάση Δεδομένων του metathesi.gr

Περιέχει όλες τις βάσεις μετάθεσης για Πρωτοβάθμια (από το 2006) και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από το 2004) μέχρι σήμερα και πόλλα άλλα χρήσιμα(;) στοιχεία.

Περιέχει τους 17 παρακάτω πίνακες:

Α/Α Όνομα πίνακα Επεξήγηση περιεχομένων
01. a_areas Περιοχές μετάθεσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
02. a_areas_match Αντιστοίχηση περιοχών ids και λεκτικών από διάφορες χρονιές
03. a_bases Οι βάσεις μετάθεσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2006
04. a_school_types Τύποι σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
05. a_schools Όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - είναι πολύ παλιό και μη ενημερωμένο
06. a_specialties Ειδικότητες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
07. a_specialties_match Αντιστοίχηση ids ειδικοτήτων εκπαιδευτικών με λεκτικά από διάφορες χρονιές
08. b_areas Περιοχές μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
09. b_areas_match Αντιστοίχηση περιοχών ids και λεκτικών από διάφορες χρονιές
10. b_bases Οι βάσεις μετάθεσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2004
11. b_school_types Τύποι σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
12. b_schools Όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - είναι πολύ παλιό και μη ενημερωμένο
13. b_specialties Ειδικότητες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
14. b_specialties_match Αντιστοίχηση ids ειδικοτήτων εκπαιδευτικών με λεκτικά από διάφορες χρονιές
15. municipalities Καλλικρατικοί Δήμοι
16. provinces Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
17. regions Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης