Spisak postova domaćih autora povezanih sa pojmovima kao što su "haker" i "hakovanje".
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
javascripts
stylesheets
LINUX.md
README.md
TODO.md
index.html
kako_doprinijeti.md
params.json

README.md

Kako postati haker?

Spisak postova domaćih autora povezanih sa pojmovima kao što su "haker" i "hakovanje". Nakon čitanja svih članaka u ovoj listi nećete moći da provalite u Pentagon, ali ćete bar shvatiti ponešto o hobiju (ili čak profesiji) kojom želite da se bavite i naučiti kako sami da uradite nešto. Postovi su grupisani po temama. Veći broj postova će donijeti i precizniji oblik grupisanja postova. Uvodni tekst o samom početku projekta možete pročitati ovdje.

Pa, da počnemo.

Osnovni pojmovi i istorija

Primjenjivi hakerski trikovi

Uticaj hakovanja na nečiji život

Korisni linkovi

Ovi linkovi su većinom na engleskom jeziku. Ovi linkovi su za one koji žele istraže pojmove malo dalje.

O listi

Lista je namijenjena za sve one koji žele da nauče ponešto o pojmu hakovanja. Listu objavljujem pod CC-BY-SA licencom, što ukratko znači da imate prava da sa listom radite šta god da želite, u bilo koje svrhe (bile one i komercijalne), pod uslovima da me navedete kao autora i svoju verziju rada objavite pod istom ili kompatibilnom licencom.

Ukoliko želite da saznate kako da doprinesete razvoju ove liste, pogledajte ovdje.