My first website! HTML5, CSS3, JS & jQuery
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
fonts
imagesOk
js
webfontkit-20160421-160214
README.md
index.html
warsztat1.psd

README.md

Warsztaty Aleksandra Kurek

*drop-down menu (JS) *chowajacy sie blok z nazwa po najechaniu kursorem na obraz (JS) *przesuwany slider (JS) *formularz wyboru produktu z podsumowaniem ceny (JS) + listy drop down,znikajace po kliknieciu pola wyboru, checkbox *formularz kontaktowy