Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
c9e3319 Oct 14, 2018
1 contributor

Users who have contributed to this file

44 lines (44 sloc) 1.09 KB
艺术 Art \N \N
生物学 Biology \N \N
植物学 Botany \N \N
佛教 Buddhism \N \N
书法 Calligraphy \N \N
化学 Chemistry \N \N
中医 Chinese Medicine \N \N
商务 Commerce \N \N
俗语 Common Saying \N \N
计算机科学 Computer Science \N \N
儒家 Confucianism \N \N
方言 Dialect \N \N
戏剧 Drama \N \N
教育 Education \N \N
外语 Foreign Language \N \N
地质 Geology \N \N
政府 Government \N \N
历史 History \N \N
成语 Idiom \N \N
信息技术 Information Technology \N \N
信息学 Information Science \N \N
日语 Japanese \N \N
语言学 Linguistics \N \N
文学 Literature \N \N
文言文 Literary Chinese \N \N
媒体 Media \N \N
医疗 Medicine \N \N
现代汉语 Modern Chinese \N \N
神话 Mythology \N \N
名字 Names \N \N
哲学 Philosophy \N \N
物理 Physics \N \N
偏旁 Pianpang \N \N
地方 Places \N \N
诗 Poetry \N \N
政治 Politics \N \N
谚语 Proverb \N \N
出版 Publishing \N \N
部首 Radicals \N \N
宗教 Religion \N \N
体育运动 Sport \N \N
口语 Spoken Language \N \N
道教 Taoism \N \N
动物学 Zoology \N \N