Holsen's småprogrammer for utregninger innenfor geodesi. Skrevet i tidlig Fortran - trenger porting til andre språk!
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Kilden fra Holsen
Moderne kompilerte versjoner
fortran-kode
README.md

README.md

Holsen's småprogrammer

Holsen's småprogrammer for utregninger innenfor geodesi. Skrevet i tidlig Fortran - trenger porting til andre språk og gjerne rekompilering til 64 bit.

Kjente porter er:

Si gjerne i fra hvis du porter programmene over til andre språk eller kompilerer til 64 bit / moderne Fortran.

Lisens? Snakk med eier: http://www.ntnu.no/web/bat/veg-og-transport