"Git ile Versiyon Kontrolü" kitabı alıştırmaları
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_layouts
Gun_01.md
Gun_02.md
Gun_03.md
Gun_04.md
Gun_05.md
Gun_06.md
Gun_07.md
Gun_08.md
Gun_09.md
Gun_10.md
Gun_11.md
LICENSE
README.md
_config.yml

README.md

Git ile Versiyon Kontrolü - Günlük Alıştırmalar ile Tekrar

Bu depoda "Git ile Versiyon Kontrolü" kitabında ele alınan konuları da kapsayacak şekilde Git ile versiyon kontrolünü ve Git iş akışlarını kısa pratikler ile günlük çalışma akışımıza dahil etmek için uygulamalı alıştırmalara yer alıyor. 11 gün boyunca her gün sadece 1 saat ayırıp bir uygulama yaparak Git ile ilgili kitapta anlattığımız konulardaki bilginizi pekiştirebilirsiniz.

NOT: İnternet tarayıcınızı kullanarak Git komutlarını çalıştırmak için Code School tarafından hazırlanan Try Git sayfasını da kullanabilirsiniz

Gün gün alıştırmalar