Skip to content
E-kitap
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
Metro Zamanlari - Ali Riza Esin.epub
Metro Zamanlari - Ali Riza Esin.mobi
Metro Zamanlari - Ali Riza Esin.pdf
README.md
TEXT.md
metro-zamanlari-kapak.jpg

README.md

Metro Zamanları, Ali Riza Esin

Yazanın 2010–2013 yılları arasında İstanbul metrosunun muhtelif hatlarında aldığı notlardan seçerek e-kitap biçiminde derlediği — tür olarak pek azı kurgu — yazılar ve kısa hikâyeler, seyahat günlükleri…

Kapak

Bağlantılar

Web sayfası

https://esin.net/metrozamanlari - Kapakta kullanılan temayı canlandıran, cildin ekler bölümünde “Metro yer etiketleri için alternatif uyarı ifadeleri” başlığı altında yer verilen 40 klişeden ilkini sabit diğer dördünü rastgele görüntülemek suretiyle işleyen ve indirilebilir format çeşitlerine doğrudan erişim sağlayan tanıtım sayfası 🔗

Tanıtım videosu

https://vimeo.com/350958386 - Vimeo’da Metro Zamanları 🔗

Etiketler

Derlemeyi oluşturan kısa yazılara sınıflandırma anlamında yakın sayılabilecek bazı düz yazı ve kurmaca türleri:

anı, geziyazısı, günlük, deneme, öykü

Lisans

CC-BY-NC-ND – Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bazı hakları saklıdır.

You can’t perform that action at this time.