Skip to content
No description, website, or topics provided.
Pascal Makefile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bp7
fandcfg
fandres
help
pas
LICENSE
README.md

README.md

PC FAND 4.2x

PC FAND je původní české prostředí pro vývoj databázových aplikací v prostředí DOS z dílny firmy ALIS Česká Lípa. Po ukončení podpory DOS prostředí byl PC FAND dán k dispozici komunitě ve formě open source pod MIT licencí.

Poslední verze

Poslední verzí vývojového prostředí PC FAND, která byla distribuovaná komerčními kanály, byla verze 4.2. Verze 4.2x obsahuje dodatečné úpravy verze 4.2 pro fungování v prostředí VDOS (https://www.vdos.info) a další opravy.

Adresářová struktura

  • BP7 - nastavení prostředí
  • FANDCFG - zdroje pro konfigurační soubor FAND.CFG
  • FANDRES - zdroje pro zdrojový soubor FAND.RES, překlady hlášek do němčiny a angličtiny
  • HELP - nápověda pro programátorský i uživatelský runtime
  • PAS - zdroje PC FANDu

Překlad

PC FAND byl vyvíjen a překládán do binárního tvaru pomocí vývojového prostředí Borland Pascal 7.

Úpravy knihoven

Z důvodu úpravy práce s HEAPem (shora a zezdola stack, uprostřed heap), využití paměti grafické karty a realizace konstruktu "long jump" podle vzoru z jazyka C++ byly upraveny některé runtime knihovny Borland Pascalu. Z tohoto důvodu je sice možné zdrojáky PC FANDu přeložit, ale výsledná aplikace nepůjde spustit.

Poznámky

  • V adresáři /PAS/Mb160 je nezveřejněná úprava, která zvyšuje limit fyzické velikosti sdíleného datového souboru .000 nad 160 MB.

Licence

PC FAND je uvolněn pod MIT licencí. Copyright (c) 1990 - 2018 ALIS spol. s r.o. Česká Lípa

You can’t perform that action at this time.