Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[NEWS] Usuwamy metodę dostawy odbiór osobisty - zastąpiliśmy ją odbiorem osobistym w punkcie sprzedawcy #1259

Open
PawelTaberski opened this issue Feb 27, 2019 · 0 comments

Comments

@PawelTaberski
Copy link
Collaborator

commented Feb 27, 2019

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią usuwamy metodę dostawy “Odbiór osobisty”. Zastąpimy ją w twoich ofertach nową metodą “Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy”. Migracja potrwa kilka tygodni.
Dzięki zmianie:

  • punkty odbioru osobistego sprzedawcy wyświetlimy na mapie, którą klient widzi w procesie zakupowym
  • informacja o punkcie jaki wybierze klient:
  • pokażemy w Moim allegro sprzedawcy w zakładce zamówienia
  • klient nie będzie mógł zamówić z płatnością przy odbiorze do punktu, w którym nie udostępniłeś takiej opcji.

Ważne! Jeżeli partner nie określił punktów odbioru, a klient zdecyduje się na wybór nowej metody, nie wyświetlimy mapy i nie będzie mógł skorzystać z tej metody dostawy. Klient zobaczy Inny sposób dostawy, a niżej okno, w którym będzie mógł wprowadzić dowolny koszt dostawy. Dlatego dodaj do swojego konta punkty odbioru osobistego:

@PawelTaberski PawelTaberski added the news label Feb 27, 2019
@PawelTaberski PawelTaberski self-assigned this Feb 27, 2019
@PawelTaberski PawelTaberski referenced this issue Feb 27, 2019
2 of 6 tasks complete
@TomekKaczmarek TomekKaczmarek changed the title Usuwamy metodę dostawy odbiór osobisty - zastąpiliśmy ją odbiorem osobistym w punkcie sprzedawcy [NEWS] Usuwamy metodę dostawy odbiór osobisty - zastąpiliśmy ją odbiorem osobistym w punkcie sprzedawcy Mar 13, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.