Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Parametry wymagane które nie są wymagane #1846

Open
TimothyKoval opened this issue Jun 19, 2019 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@TimothyKoval
Copy link

commented Jun 19, 2019

Występuje problem:

  • z zasobem REST API
  • ze środowiskiem produkcyjnym

/sale/categories/18896/parameters zwraca m.in.:

{
	"id": "129591",
	"name": "Typ samochodu",
	"type": "dictionary",
	"required": true,
	"unit": null,
	"options": {
		"variantsAllowed": true,
		"variantsEqual": false,
		"describesProduct": true
	},
	"dictionary": [{
		"id": "129591_1",
		"value": "Samochody osobowe"
	}, {
		"id": "129591_2",
		"value": "Samochody dostawcze"
	}, {
		"id": "129591_4",
		"value": "Samochody ciężarowe"
	}, {
		"id": "129591_8",
		"value": "Autobusy"
	}],
	"restrictions": {
		"multipleChoices": true
	}
}

i niby required == true, a required nie jest...

@PawelTaberski PawelTaberski self-assigned this Jun 21, 2019

@PawelTaberski

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 21, 2019

Rzeczywiście przetestowałem i pomimo oznaczenia nie jest on wymagany w API, na froncie jest już wymagany także niedługo będzie również w API. Jednakże jest to jak najbardziej błąd i zgłosiłem to do odpowiedniego zespołu.

@stale

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jul 21, 2019

W tym wątku nie pojawiła się żadna nowa odpowiedź w ciągu 30 dni. Dlatego automatycznie oznaczamy go jako przeterminowany. Jeśli w ciągu 7 dni nie pojawi się żadna odpowiedź, zamkniemy ten wątek. Dziękujemy za zaangażowanie w dyskusję.

@stale stale bot added the brak_odpowiedzi label Jul 21, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.