Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Czas aktywacji oferty #1851

Open
LukaszCierocki opened this issue Jun 24, 2019 · 4 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@LukaszCierocki
Copy link

commented Jun 24, 2019

Dzień dobry,
Ile trwa zmiana statusu z "W trakcie aktywacji" na "Aktywna"? Wcześniej działało to niemal błyskawicznie. Dzisiaj od kilku godzin czekam na wystawienie ofert.

@PawelTaberski PawelTaberski self-assigned this Jun 24, 2019

@PawelTaberski

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 24, 2019

Problem występuje u Ciebie na produkcji czy na środowisku testowym?

@LukaszCierocki

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Jun 24, 2019

@PawelTaberski na środowisku testowym.

@PawelTaberski

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 24, 2019

Rozumiem, pracujemy nad tym obecnie mamy pewne prace techniczne i mogą występować problemy z edycją i wystawianiem ofert na środowisku testowym.

@LukaszCierocki

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Jun 24, 2019

@PawelTaberski OK. Dzięki.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.