Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #698 from CrXane/master

Albanian Language translation support
  • Loading branch information...
Arkshine committed Jun 19, 2019
2 parents 024003d + 16c5e4b commit 136cc23463fdf81ce6b3e68bae66258622107ce9
@@ -296,3 +296,17 @@ INV_PAS = 无效的密码!
PAS_ACC = 密码已经被接受
PRIV_SET = 权限设置
NO_ENTRY = 您没有进入到服务器...

[al]
LOADED_ADMIN = Ngarkuar 1 admin nga skedari
LOADED_ADMINS = Ngarkuar %d admina nga skedari
SQL_CANT_CON = Gabim në SQL: nuk mund të lidhet: '%s'
SQL_CANT_LOAD_ADMINS = Gabim në SQL: nuk mund të ngarkojë adminat: '%s'
NO_ADMINS = Nuk është gjendur asnjë admin
SQL_LOADED_ADMIN = Ngarkuar 1 admin nga database
SQL_LOADED_ADMINS = Ngarkuar %d admina nga database
INV_PAS = Fjalëkalim i gabuar!
PAS_ACC = Fjalëkalimi i sakte
PRIV_SET = Privilegjet u vendosën
NO_ENTRY = Ju nuk mund të futeni në server...

@@ -296,3 +296,16 @@ COL_ORANGE = 橙色
COL_OCEAN = 深蓝色
COL_MAROON = 褐红色
PRINT_ALL = (全部) %s : %s

[al]
COL_WHITE = bardhë
COL_RED = kuq
COL_GREEN = gjelbërt
COL_BLUE = kaltër(blu)
COL_YELLOW = verdhë
COL_MAGENTA = rozë
COL_CYAN = kaltër e hapur
COL_ORANGE = portokalle
COL_OCEAN = kaltër e mbylltë
COL_MAROON = kaftë
PRINT_ALL = (Gjithë) %s : %s
@@ -1721,3 +1721,80 @@ CHANGED_NICK = 改变 %s 的昵称为 "%s"
ADMIN_EXTEND_1 = 管理员: 将地图时间延长 %d 分钟
ADMIN_EXTEND_2 = 管理员 %s: 将地图时间延长 %d 分钟
MAP_EXTENDED = "%s" 该地图已经被延长 %d 分钟

[al]
ADMIN_KICK_1 = ADMIN: largoi %s
ADMIN_KICK_2 = ADMIN %s: largoi %s
IP_REMOVED = IP "%s" u fshi nga lista dënimit
AUTHID_REMOVED = Authid "%s" u fshi nga lista ndalimit
ADMIN_UNBAN_1 = ADMIN: i fshiu dënimin %s
ADMIN_UNBAN_2 = ADMIN %s: fshiu dënimin %s
ADMIN_ADDBAN_1 = ADMIN: dënoj %s
ADMIN_ADDBAN_2 = ADMIN %s: dënoj %s
BANNED = dënoj
REASON = arsyeja
FOR_MIN = për %s min
PERM = përgjithëmon
CLIENT_BANNED = Lojtari "%s" morri dënim në server
ADMIN_SLAY_1 = ADMIN: vrau %s
ADMIN_SLAY_2 = ADMIN %s: vrau %s
CLIENT_SLAYED = Lojtari "%s" u vra
ADMIN_SLAP_1 = ADMIN: ndëshkoi %s me %d dëmtime
ADMIN_SLAP_2 = ADMIN %s: ndëshkoi %s me %d dëmtime
CLIENT_SLAPED = Lojtari "%s" mori ndëshkim me %d dëmtime
MAP_NOT_FOUND = Harta me atë emër nuk u gjetë ose është e pavlefshme
ADMIN_MAP_1 = ADMIN: ndryshoi hartën në %s
ADMIN_MAP_2 = ADMIN %s: ndryshoi hartën në %s
NO_MORE_CVARS = Nuk mund të shtoni cvars për rcon!
UNKNOWN_CVAR = Cvar Panjohur: %s
UNKNOWN_XVAR = Cvar Panjohur: %s
CVAR_NO_ACC = Ju nuk keni qasje në këtë cvar
XVAR_NO_ACC = Ju nuk keni qasje në këtë cvar
CVAR_IS = Cvar "%s" është "%s"
XVAR_IS = Xvar "%s" është "%s"
PROTECTED = MBROJTUR
SET_CVAR_TO = %s vendosi cvar %s në "%s"
SET_XVAR_TO = %s vendosi cvar %s në "%s"
CVAR_CHANGED = Cvar "%s" ndryshoi në "%s"
XVAR_CHANGED = Xvar "%s" ndryshoi në "%s"
LOADED_PLUGINS = Pluginat e ngarkuar aktualë
NAME = emri
VERSION = verzioni
AUTHOR = autori
FILE = skedari
STATUS = statusi
PLUGINS_RUN = %d plugins, %d duke punuar
LOADED_MODULES = Modulet e ngarkuar aktuale
NUM_MODULES = %d modules
FILE_NOT_FOUND = Skedari "%s" nuk u gjetë
ADMIN_CONF_1 = ADMIN: ekzekutoj konfigurimet %s
ADMIN_CONF_2 = ADMIN %s: ekzekutoj konfigurimet %s
PAUSED = pushim
UNPAUSED = rikthim
UNABLE_PAUSE = Serveri nuk ishte në gjendje të ndalte lojën. Lojtarët e vërtetë në server janë të nevojshëm.
SERVER_PROC = Serveri vazhdon %s
PAUSING = pushuar
UNPAUSING = rikthyer
PAUSE = pusho
UNPAUSE = rikthe
COM_SENT_SERVER = Komandat e rreshtit "%s" dërgoi në server në konsole
CLIENTS_ON_SERVER = Lojtarët në server
IMMU = imunitet
RESERV = res
ACCESS = qasje
TOTAL_NUM = Totali %d
SKIP_MATCH = Anashkaloi "%s" (koordinim "%s")
SKIP_IMM = Anashkaloi "%s" (imunitet)
KICK_PL = Largoi "%s"
YOU_DROPPED = Ju jeni larguar sepse administratori ka lënë vetëm grupin e caktuar të lojtarëve
KICKED_CLIENTS = Largoi %d lojtarët
ADMIN_LEAVE_1 = ADMIN: largoi %s %s %s %s
ADMIN_LEAVE_2 = ADMIN %s: largoi %s %s %s %s
ADMIN_NICK_1 = ADMIN: i ndryshoi emrin prej %s në "%s"
ADMIN_NICK_2 = ADMIN %s: i ndryshoi emrin prej %s në "%s"
CHANGED_NICK = Ndryshoi emrin prej %s në "%s"
ADMIN_EXTEND_1 = ADMIN: vazhdojë hartën për %d minuta
ADMIN_EXTEND_2 = ADMIN %s: vazhdojë hartën për %d minuta
MAP_EXTENDED = Harta "%s" është vazhduar për %d minuta
ADMIN_MUST_TEMPBAN = Ju mund të ndaloni lojtarët përkohësisht, deri në %d minuta
ADMIN_MUST_TEMPUNBAN = Ju vetem mund të zhbllokoni lojtarët që keni ndaluar kohët e fundit
@@ -212,3 +212,15 @@ HELP_USE_BEGIN = 使用 '%s 1' 返回首页
TYPE_HELP = 在控制台输入 '%s' '%s' 查看有效的命令
TIME_INFO_1 = 剩余时间: %d:%02d 分钏. 下一张地图为: %s
TIME_INFO_2 = 无时间限制. 下一张地图为: %s

[al]
HELP_COMS = AMX Mod X Ndihma: Komandat
HELP_ENTRIES = Hyrje %d - %d prej %d
HELP_USE_MORE = Përdorë '%s %d' për më shumë
HELP_USE_BEGIN = Përdorë '%s 1' për të filluar
TYPE_HELP = Shkruaj '%s' '%s' në konsole për ti shikuar komandat e lira
TIME_INFO_1 = Koha Mbetur: %d:%02d min. Harta Ardhëshme: %s
TIME_INFO_2 = Pakufizuar. Harta Ardhëshme: %s
HELP_CMD_INFO = <hyrja nr.> [nr. e hyrjeve për t'u shfaqur (vetem serveri)] - tregon informacion në lidhje me komandat në dispozicion
SEARCH_CMD_INFO = <ndeshje> <hyrja nr.> [nr. e hyrjeve për t'u shfaqur (vetem serveri)] - shfaq informacione rreth komandave të përputhura
NO_MATCHING_RESULTS = ^nNuk u gjetën rezultate^n
@@ -66,3 +66,6 @@ DROPPED_RES = Извините мест нет, это зарезервиров

[cn]
DROPPED_RES = 由于你无法使用预留通道,以至于与服务器连接断开

[al]
DROPPED_RES = U largua për shkak të rezervimit të vendit që është plugini aktiv në server!
@@ -779,3 +779,37 @@ VOTE = 投票
ACTION_PERFORMED = 机器人 "%s" 无法执行这个投票
ADMIN_VOTE_FOR_1 = %s: 投票 %s %s
ADMIN_VOTE_FOR_2 = %s %s: 投票 %s %s

[al]
ADMIN_CANC_VOTE_1 = %s: anuloj votën
ADMIN_CANC_VOTE_2 = %s %s: anuloj votën
VOTING_CANC = Votimi u anulua
NO_VOTE_CANC = Nuk ka votim për anulim ose votimi nuk mund të anulohet me atë komandë
RES_REF = Rezultati u refuzua
RES_ACCEPTED = Rezultati u pranua
VOTING_FAILED = Votimi dështoi
VOTING_RES_1 = %s (po "%d") (jo "%d") (nevojitet "%d")
VOTING_RES_2 = %s (mori "%d") (nevojitet "%d")
VOTING_SUCCESS = Votimi u bë me sukëses
VOTING_RES_3 = %s (mori "%d") (nevojitet "%d"). Rezultati: %s
THE_RESULT = Rezultati
WANT_CONTINUE = A dëshironi të vazhdoni?
VOTED_FOR = %s votuan për
VOTED_AGAINST = %s votuan përsëri
VOTED_FOR_OPT = %s votuan për mundësin #%d
ALREADY_VOTING = Ekziston tashmë një votim...
VOTING_NOT_ALLOW = Votimi nuk lejohet në këtë kohë
GIVEN_NOT_VALID = Dhuroi %s të pa vlefshme
MAP_IS = harta është
MAPS_ARE = hartat janë
CHOOSE_MAP = Zgjedh Hartën
ADMIN_VOTE_MAP_1 = %s: voto hartën(s)
ADMIN_VOTE_MAP_2 = %s %s: voto hartën(s)
VOTING_STARTED = Votimi filloj...
VOTING_FORBIDDEN = Votimi për këtë është ndaluar
ADMIN_VOTE_CUS_1 = %s: votoni me porosi
ADMIN_VOTE_CUS_2 = %s %s: votoni me porosi
VOTE = Vota
ACTION_PERFORMED = Ky veprim nuk mund të kryhet në bot (jo lojtar) "%s"
ADMIN_VOTE_FOR_1 = %s: votoj %s për %s
ADMIN_VOTE_FOR_2 = %s %s: votoj %s për %s
@@ -66,3 +66,6 @@ STOP_FLOOD = Прекратите флуд на сервере!

[cn]
STOP_FLOOD = 请停止愚弄服务器!

[al]
STOP_FLOOD = Ndalo përmbytjen(flood) në këtë server, sepse do të ndëshkoheni( Kontrollo Internetin)!
@@ -112,3 +112,8 @@ SPE_MENU = Меню звуков
CMD_MENU = 命令菜单
CONF_MENU = 配置菜单
SPE_MENU = 语音菜单

[al]
CMD_MENU = Lista Komandave
CONF_MENU = Lista Konfigurimeve
SPE_MENU = Lista Fjalëve
@@ -503,3 +503,25 @@ CANT_PERF_DEAD = 玩家 "%s" 已经死亡,无法执行该命令
CANT_PERF_BOT = 机器人 "%s" 无法执行该命令
ON = 开启
OFF = 关闭

[al]
BACK = Mbrapa
EXIT = Mbylle
MORE = Më shumë
NONE = Asnjë
ADMIN = ADMIN
PLAYER = LOJTAR
ERROR = gabim
YES = Po
NO = Jo
BAN = dënim
KICK = largim
NO_ACC_COM = Nuk keni qasje në këtë komandë
USAGE = Përdori
MORE_CL_MATCHT = Ka më shumë se një lojtarë që përputhet me argumentin tuaj
CL_NOT_FOUND = Lojtari me atë emër nuk është gjetur
CLIENT_IMM = Lojtari "%s" ka imunitet
CANT_PERF_DEAD = Ky veprim nuk mund të kryhet në një lojtar të vdekur "%s"
CANT_PERF_BOT = Ky veprim nuk mund të kryhet në bot(jo lojtar) "%s"
ON = Aktiv
OFF = Joaktiv
@@ -66,3 +66,6 @@ INF_REACH = Достигнут максимум информационных с

[cn]
INF_REACH=信息消息已达到限制数量!

[al]
INF_REACH = Limiti i mesazheve për informacion u arrit!
@@ -89,3 +89,7 @@ LANG_NAME_NATIVE = Русский
[cn]
LANG_NAME = Simplified Chinese
LANG_NAME_NATIVE = 简体中文

[al]
LANG_NAME = Albanian
LANG_NAME_NATIVE = Shqipë
@@ -204,3 +204,12 @@ X_CHOSE_X = %s 选择了 %s
CHOOSE_NEXTM = AMX 选择下一张地图
EXTED_MAP = 延长地图 %s
TIME_CHOOSE = 是该选择下一张地图了...

[al]
CHO_FIN_EXT = Zgjedhja përfundoi. Harta tanishme do të vazhdohet edhe për %.0f minuta
CHO_FIN_NEXT = Zgjedhja përfundoi. Harta e ardhëshme do të jetë %s
CHOSE_EXT = %s zgjedhi vazhdimin e hartës
X_CHOSE_X = %s zgjedhi %s
CHOOSE_NEXTM = AMX Zgjedh Hartën e Ardhëshme
EXTED_MAP = Vazhdo hartën %s
TIME_CHOOSE = Koha është të zgjedhni hartën e ardhëshme...
@@ -549,3 +549,27 @@ ADMIN_V_MAP_2 = 管理员 %s: 进行投票更改地图
ADMIN_CHANGEL_1 = 管理员: 更改地图为 %s
ADMIN_CHANGEL_2 = 管理员 %s: 更改地图为 %s
CHANGLE_MENU = 更改地图菜单

[al]
RESULT_REF = Rezultati u refuzua
RESULT_ACC = Rezultati u pranua
VOTE_SUCCESS = Votimi përfundëoj me sukses. Harta do të ndryshohet në
VOTE_FAILED = Votimi dështoi
THE_WINNER = Fituesi
WANT_CONT = A dëshironi të vazhdoni?
VOT_CANC = Votimi është anuluar
X_VOTED_FOR = %s votoj për opcionin #%d
VOTEMAP_MENU = Lista Hartave Votimit
START_VOT = Filloni Votimin
SEL_MAPS = Zgjedh Hartat
ALREADY_VOT = Ekziston tashmë një votim...
NO_MAPS_MENU = Nuk ka harta në listë
VOT_NOW_ALLOW = Votimi nuk lejohet në këtë kohë
WHICH_MAP = Cilën hartë dëshironi?
CHANGE_MAP_TO = Ndrysho hartën tek
CANC_VOTE = Ndalo votimin
ADMIN_V_MAP_1 = ADMIN: votoj hartën(s)
ADMIN_V_MAP_2 = ADMIN %s: votoj hartën(s)
ADMIN_CHANGEL_1 = ADMIN: ndryshoj hartën në %s
ADMIN_CHANGEL_2 = ADMIN %s: ndryshoj hartën në %s
CHANGLE_MENU = Lista Ndryshimeve Hartës
@@ -411,3 +411,21 @@ STATS_SET = 统计设置 ^n
PAUSE_PLUG = 暂停插件
RES_WEAP = 限制武器
TELE_PLAYER = 传送玩家

[al]
KICK_PLAYER = Largo Lojtarin
BAN_PLAYER = Ndalo Lojtarin
SLAP_SLAY = Ndëshko/Vrite Lojtarin
TEAM_PLAYER = Lojtari Ekipit ^n
CHANGEL = Ndrysho Hartën
VOTE_MAPS = Voto për harta ^n
SPECH_STUFF = Fjalë Folura
CLIENT_COM = Komandat Lojtarit
SERVER_COM = Komandat Serverit
CVARS_SET = Konfigurimet Cvar
CONFIG = Konfigurimet
LANG_SET = Konfigurimet Gjuhës
STATS_SET = Konfigurimet Statistikave ^n
PAUSE_PLUG = Pusho Plugins
RES_WEAP = Kufizo Armët
TELE_PLAYER = Transporto Lojtarin
@@ -1090,3 +1090,52 @@ TERRORISTS = 恐怖分子们
REMAINING = 还剩 %d %s...
KILLS = 杀敌
HS = 爆头

[al]
WITH = me
KNIFE_MSG_1 = %s theri një kurban %s
KNIFE_MSG_2 = %s shkoj nga mbrapa dhe e mbyti me thikë %s
KNIFE_MSG_3 = %s bëri një vrasje makabërr me thikë %s
KNIFE_MSG_4 = %s theri %s
LAST_MSG_1 = Të gjithë shokët varen nga ti, bëje më të mirën!
LAST_MSG_2 = Shpresoj të keni HP të mjaftueshme.
LAST_MSG_3 = Të gjithë shokët tuaj janë vrarë. Paqë Fat!
LAST_MSG_4 = Tani je vetem. Kënaqu, përpiqu për të fituar!
HE_MSG_1 = %s dërgoj një dhuratë për %s
HE_MSG_2 = %s e hodhi në ajër me granatë %s
HE_MSG_3 = %s hodhi një granatë tek %s
HE_MSG_4 = %s bëri një predhë të mrekullueshme ndaj %s
SHE_MSG_1 = %s bëri vetëvrasje me granatë
SHE_MSG_2 = %s u përpoqë të shikonte efektin e Granatës
SHE_MSG_3 = %s sukësese në runde të tjera shoku!
SHE_MSG_4 = %s shpërtheu si një bombë e madhe !
HS_MSG_1 = $kn vrau $vn me^n një plumb në lulë të ballit!
HS_MSG_2 = $kn ju vrau ne $vn's^nkokë me $wn
HS_MSG_3 = $kn goditi $vn's kokë^nshpërtheu si domate $wn
HS_MSG_4 = $vn gjuajti direkt në shenjë $kn
HS_MSG_5 = $vn's koka i morri^n ngjyrë të kuqe
HS_MSG_6 = $kn ka shënjestër $wn,^nsuper $vn dihet.
HS_MSG_7 = $vn's kokën e madhe $kn's^nqëndroi shumë në shënjestër...
DOUBLE_KILL = Mrekullueshme! %s bëri vrasje dyfishtë!!!
PREPARE_FIGHT = Përgadituni për LUFTË!^nRundi %d
KILLED_ROW = Deri tani keni vrarë %d rresht
DIED_ROUNDS = Kujdes! Ju keni vdekurë %d runda rresht...
KILLED_CHICKEN = Dikush e preu pulën!!!
BLEW_RADIO = Dikush shpërtheu në radio!!!
REACHED_TARGET = o Zot! %s arriti objektivin!
PLANT_BOMB = %s është duke aktivizuar bombën!
DEFUSING_BOMB = %s është duke q'aktivizuar bombën...
SET_UP_BOMB = %s ngriti bombën lart!!!
DEFUSED_BOMB = %s q'aktivizoj bombën!
FAILED_DEFU = %s dështoi të q'aktivizonte bombën...
PICKED_BOMB = %s morri bombën, shpejto për të aktivizuar...
DROPPED_BOMB = %s hodhi bombën, shpresojmë që një Terrorist ta marrë atë!!!
CT = POLIC
CTS = POLICËT
TERRORIST = TERRORISTËT
TERRORISTS = TERRORISTAT
REMAINING = %d %s Kanë mbetur...
REMAINING_ENEMY = Një armik i mbetur...
REMAINING_ENEMIES = %d armiqë të mbetur...
KILLS = vrasjet
HS = hs
@@ -250,3 +250,14 @@ SET_LANG_SERVER = 服务器语言被设置为 "%s"
SET_LANG_USER = 你的语言被设置为 "%s"
TYPE_LANGMENU = 在控制台输入'amx_langmenu'打开一个菜单来选择你的语言
LANG_MENU_DISABLED = 语言菜单已禁用.

[al]
LANG_NOT_EXISTS = Kjo gjuhë nuk ekziston
PERSO_LANG = Gjuha Personale
LANG_MENU = Lista Gjuhës
SERVER_LANG = Gjuha Serverit
SAVE_LANG = Ruaj Gjuhën
SET_LANG_SERVER = Gjuha e Serverit u vendos "%s"
SET_LANG_USER = Gjuha juaj u vendos "%s"
TYPE_LANGMENU = Shkruaj 'amx_langmenu' në konsole për të shfaqur listën e gjuhëve
LANG_MENU_DISABLED = Lista e gjuhëve është e ndalur.
@@ -112,3 +112,8 @@ FRIEND_FIRE = Огонь по своим
NEXT_MAP = 下张地图:
PLAYED_MAP = 已经玩过地图
FRIEND_FIRE = 友军开火伤害

[al]
NEXT_MAP = Harta Ardhëshme:
PLAYED_MAP = Harta që luajtëm
FRIEND_FIRE = Sulmo shokët

0 comments on commit 136cc23

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.