Permalink
Browse files

update Norwegian translation

  • Loading branch information...
1 parent b968eeb commit 7ee9708130915e139912b36dea2ff5f9a2bb2cea @lukebaker lukebaker committed Sep 6, 2013
Showing with 21 additions and 1 deletion.
  1. +21 −1 config/locales/allourideas/no.yml
@@ -161,7 +161,7 @@
cant_decide: Jeg kan ikke bestemme meg
cant_decide_message: Du kan ikke bestemme deg.
cant_decide_title: Jeg kan ikke bestemme meg fordi…
- cast_votes: Avgitte stemmer
+ cast_votes: Gi din stemme
cd_both_same: Jeg syntes begge ideene er like
cd_dislike_both: Jeg liker ingen av ideene
cd_dont_know_both: Jeg kan ikke nok om noen av ideene
@@ -207,3 +207,23 @@
er stor!
you_chose_winner_over_loser: Du velger %{winner} fremfor %{loser}
you_skipped_both: Du hoppet over
+ about_page:
+ intro: Du deltar på en “wiki survey” som gjør det mulig å samle og prioritere
+ ideer på en åpen, demokratisk og effektiv måte. Ved å kombinere stemmegivning
+ med mulighet for å laste opp nye ideer, vil man kunne få frem de beste ideene.
+ how_many_votes_q: Hvor mange ganger kan jeg stemme?
+ how_many_votes_exp: Du kan stemme så mange ganger du vil, og du kan stoppe stemmegivningen
+ når du måtte ønske det.
+ how_many_ideas_q: Hvor mange ideer kan jeg legge til? Hva skjer med min ide etter
+ at jeg har lastet den opp?
+ how_many_ideas_exp: Du kan legge til så mange ideer du vil. Etter at du har lastet
+ opp en ny ide blir den vurdert av en moderator for å sikre at ingen støtende
+ ideer blir lastet opp. Straks ideen er godkjent, vil andre kunne stemme på den.
+ view_results_q: Kan jeg se hva alle andre mener?
+ view_results_exp: Ja, ved å klikke på “Vis resultater” vil du kunne se hva andre
+ har stemt på.
+ make_my_own_q: Dette er veldig bra. Kan jeg lage en slik selv?
+ make_my_own_exp: ! 'Det kan du. Det er lett å sette opp din egen wiki survey.
+ Det er også helt gratis takket være tilskudd fra Google og Center for Information
+ Technology Policy (CITP) ved Princeton University. Du kan lage din egen wiki
+ her: http://www.allourideas.org/questions/new.'

0 comments on commit 7ee9708

Please sign in to comment.